.
 
 

Témakörök:

Digitalizálás és visszaállítás

Mintavételezés

Kvantálás

Visszaállítás

Képjavítások

A hisztogram

Skálázások

Képvágások

Hisztogram transzformációk

Élkiemelés

Zajelnyomás

Képjavítások a frekvencia tarományban

Zajszűrés

Élkiemelés (frekvenciás)

Képkorrekciós eljárások

Mielőtt egy képfeldolgozásra kerül, rendszerint több átalakításon megy keresztül: felvétel, digitalizálás, átvitel, másolás, stb. Mindegyik eljárás hibával jár, ezek rontják a kép minőségét, torzításokat okoznak. Ezeken kívül hamis információk, zajok keveredhetnek a képhez. Megváltozik a kép információtartalma. Ha ezek kis területen jelentkeznek, akkor ezek lokális vagy pontszerű hibáknak, ha az egész képre kiterjednek, akkor globális hibának nevezzük. A korrekciós eljárások általában a hibák hatásának megszüntetésére, az ideális kép visszaállítására irányulnak. Vannak lokális illetve globális eljárások. A lokális eljárások az egyes képpontok meghatározott környezetének elemzése alapján javítanak, a globálisak az egész képet értékelik. Mivel a képminőség egzakt mértéke nem ismeretes, egy-egy eljárás hatékonysága és javítóképessége szubjektív megítélés kérdése. Ezért, valamint a képjavítás átfogó elméletének hiányában, az alkalmazandó módszert és eljárást egyéb szempontok, rendszerint a könnyű programozhatóság, a rövid futási idő, stb. alapján választják ki.

Digitalizálás és visszaállítás

Egy természetes kép analóg, térben (x, y, z) és időben (t) folytonos, különböző színárnyalatokat tartalmazhat () és függ a megfigyelési iránytól () is, matematikailag valamilyen e(x, y, z, t, ,) folytonos függvénnyel lehet leírni.

Feldolgozás céljára a képet fel kell venni valamilyen leképező eszközzel. A felvett kép kétdimenziós, és mivel a felvétel egy meghatározott időpillanatban, frekvenciasávban, és irányból történt, valamilyen f(x, y) folytonos függvénnyel lehet leírni. 

Digitális kép létrehozása

Számítógépes feldolgozás céljából a képjelet digitalizálni kell. Ez azt jelenti, hogy a képet pontokra bontjuk és az egyes képpontok világosságértékét kvantáljuk. A digitális kép – bár a vizuális információt megőrzi – képiességét elveszti. Ahhoz, hogy ismét látható legyen, analóg képjellé kell visszaállítani. A két folyamatnak felváltva ismételhetőnek kell lennie, ezért csak olyan eljárásokat szabad használni, amelyek ezt lehetővé teszik.

Mintavételezés

A digitalizálás első lépése az analóg kép felbontása képpontokra. Ez úgy történik, hogy a képsík meghatározott pontjaiban mintákat veszünk a képjelből. Ezek a minták elvileg a folytonos kép valamilyen mérhető tulajdonságát reprezentálják, legtöbbször a kép világosságát vagy színét az adott pontban. Más szóval a mintavételezés tulajdonképpen egy mérés, s mint minden mérés, valamilyen bizonytalansággal, mérési hibával jár. Nagyon fontos, hogy a mérési hibák mérhetőek legyenek, így értékelni lehessen a mintavételezés jóságát.

Legyen a folytonos, végtelen kiterjedésű, ideális képnek a mérendő sajátságát leíró függvény f(x, y). Színes képek esetén 3 egymástól független függvényre van szükség. Legyen a mintavételezési pontok x-irányú távolsága  x, az y-irányú  y. Egészítsük ki továbbá a véges, (K-1)x · (L-1)y méretű képet üres képpontokkal a teljes x-y síkban, és a kép középpontja legyen az origóban. Ekkor az ideális mintavételt a 

mintavételi függvénnyel lehet leírni, amely a Dirac-delta kiterjesztése az összes kijelölt mintavételezési pontra. Az eredményül kapott digitalizált képet a 

összefüggés írja le, ami nem más, mint az eredeti képfüggvényértékek halmaza a k = m · x, l = n · y pontokban. Ezzel a képet felbontottuk K,L képpontra.

Kvantálás

A digitalizálási folyamat második lépésében az A/D átalakító összehasonlítja az egyes képpontokhoz tartozó függvényértéket a lehetséges kimeneti szintjeivel. A folyamatot kvantálásnak nevezzük. Eredményként annak a kimenő szintnek a kódját kapjuk, amelyikhez a vizsgált függvényérték a legközelebb esik. Így minden ponthoz egy, a világosságtól függő kódszám fog tartozni, amelyet világosságkódnak nevezünk és q-val jelölünk. Ezzel létrehoztuk a digitális képet. Színes képek esetében a digitális színkód 3 függvényérték egyidejű kvantálásával áll elő. A világosságkód nem-negatív egész szám és értéke a gyakorlatban 0 <= q <= 255 intervallumba esik. A lehetséges világosságkódok halmazára a {Q}, az értékkészletére I255 jelölést használjuk.

Egy digitális kép létrehozásának fázisai

Az eredeti és a digitalizált kép

Visszaállítás (rekonstrukció)

A visszaállítás vagy rekonstrukció (reconstruction) során a digitális képből interpolációval állítjuk elő az analóg képet. Mivel a kvantáláskor a mintavételezéssel nyert képfüggvényértékeket a legközelebbi kvantumszinthez igazítottuk, az eredeti képet többé nem lehet rekonstruálni.

Jelöljük f'(x,y)-al azt a folytonos képfüggvényt, amely az f(x,y)-tól annyiban tér el, hogy a mintavételezési pontokban a kvantált függvényértékek szerepelnek. A képfelület emiatt természetesen a közbülső pontokban is általában el fog térni az eredetitől. Erről annyit állíthatunk, hogy

az adott digitalizálási technika esetén. A mintavételezés eredményéül kapott függvény alapján q(k,l) függvényt úgy foghatjuk fel, mintha az f'(x,y) függvényből állt volna elő mintavételezéssel:

Frekvenciaspektrumát pedig a 

összefüggés adja, ahol F' az f' Fourier-transzformáltja.

A visszaállított f-1 képfüggvényt a q(k,l)-nek, az r(x,y) interpolációs függvénnyel képzett konvolúciója eredményezi:

 

Képjavítások

Képjavításnak az olyan eljárásokat nevezzük, amelyekben a hibajavítás során nem vizsgálják a képnek az eredetihez való viszonyát. Az eljárás hatékonyságát különféle objektív és szubjektív becslések alapján értékelik. 

A hibák torzításokra és zajhatásokra vezethetők vissza. A torzítás általában csökkenti a kontrasztot, kisebb lesz a különbség a legsötétebb és a legvilágosabb képpontok világossága között, és elmosódást okoz. Kiszélesednek az alakzatok közötti átmeneti tartományok, életlen lesz a kép.

A képjavítás célja, hogy a képet az emberi szemlélő vagy a további gépi feldolgozás számára kedvezőbbé alakítsa. Ennek megfelelően a kontraszt fokozására, a kép élesítésére és a zajok kiszűrésére irányul, az egyes képpontok világosságkódjának megváltoztatásával, ezáltal megváltozik a világosságkódok eloszlása.

Világosságkód-transzformációk

A transzformációk célja a kontraszt növelése a világosságkódok eloszlásának megváltoztatásával.

A hisztogram

A képjavítás során különösen fontos szerepet játszik a hisztogram, ami megadja a világosságkódok eloszlását az adott képben. A hisztogramtáblázat annyi elemű, amennyi a világosságkódok értékkészlete és 

'(qi) = Nqi

ahol Nqi a qi világosságkódú képpontok száma a digitális képben. A hisztogramot oszlopdiagrammal ábrázoljuk. A vízszintes tengelyen a lehetséges világosságkódokat mérjük fel, a [qi,qi+1) intervallumhoz tartozó ordináta pedig a qi világosságkódú képpontok relatív gyakoriságával arányos:

(qi) = c (Nqi / N)

ahol N a képet alkotó képpontok száma. A továbbiakban mindig feltesszük, hogy a hisztogram normalizált (c=1), amiből következik, hogy ekkor

.

Ha a világosságkódot valószínűségi változóként kezeljük, akkor annak P valószínűsége, hogy értéke a q és q+q közé esik, valamint a sűrűségfüggvény között fennáll az

összefüggés, ami éppen a relatív gyakorisági hányadossal közelíthető, vagyis

.

A hisztogram diagrammok megtekintéséhez kattintson ide

Skálázások

A további eljárások tárgyalásához szükség van a következő jelölések bevezetésére:

{Qb} - a világosságkódok eredeti (bemenő) értékkészlete
{Qk} - az eredményül kapott (kimenő) értékkészlet
qbm, qkm - a megfelelő halmaz legkisebb elemei
qbM, qkM - a megfelelő halmaz legnagyobb elemei
qb€{Qb} - egy képpont eredeti világosságkódja
qk€{Qk} - egy képpont transzformált világosságkódja

Skálázásnak nevezzük a T:{qba, qbf} {Qk} leképzést megvalósító globális transzformációkat, ahol qba >= qbm , ill. qbf <= qbM a bemenő világosságkód-intervallum alsó illetve felső határa.
Legtöbbször szakaszonkénti lineáris transzformációt végzünk a következő összefüggés alapján:

ahol int a legközelebbi egész-szám függvény. Ha teljesen bemenő intervallumot akarjuk transzformálni, akkor qba = qbm , ill. qbf = qbM, különben sávzsugorításról beszélünk. Az utóbbit akkor érdemes alkalmazni, ha az értékes képpontok világosságkódja a [qba , qbf ] tartományba esik. Akkor is célszerű, ha a szélsőséges világosságkódú képpontok száma alacsony, és megtartásuk feleslegesen szegényítené a többség kontrasztját.

Szakaszonkénti lineáris transzformációk

Az eljárást kontrasztkiemelésnek nevezzük, ha {Qb} {Qk}, ugyanis ilyenkor ténylegesen megnő a különbség a legsötétebb és a legvilágosabb képpontok világosságkódja között, az eredménykép hisztogramjában pedig lyukak keletkeznek.

Kontrasztikemelés

Tetszés szerinti t transzformációt valósíthatunk meg a 

képlettel. Itt qtM, ill. qtm a bemenő kódokra alkalmazott t transzformáció során nyert legkisebb, ill. legnagyobb értékek. Monoton növekvő t függvény esetén természetesen qtM=t(qbM) és qtm=t(qbm).

Az eddig tárgyalt monoton növekvő transzformációs függvények helyett monoton csökkenő vagy nem monoton függvények is használatosak. Inverz megjelenítést érhetünk el a 

invertáló transzformációval, ha pl. a sötétebb képrészek hordozzák a hasznos információt.
A skálázásokat átszínezésnek is nevezzük, mivel a színes megjelenítés esetén megváltoztatják a képpontok színét.

Képvágások

Vágásnak a képpontok küszöbök szerinti osztályozását nevezzük. A küszöb az osztályozás szempontjából figyelembe vett - mindig mérhető és ezért számszerűsíthető - tulajdonság határértéke. Legyen {0 <1<...<n } a megadott n+1 küszöb halmaza, ezekkel a képpontokat n osztályba sorolhatjuk. Jelöljük a vizsgált képjellemzőt -val. Egy képpont akkor tartozik az i-edik osztályba, ha teljesül a i-1 <= < i feltétel.
A legegyszerűbb vágási eljárásban a képpontokat világosságkódjuk szerint osztályozzuk. Ilyenkor mindig érvényes a 0 = qm, és a n = qM+1 alapértelmezés. Ha n osztályt definiálunk, az eljárást n-szintre vágásnak nevezzük. Ehhez nyilvánvalóan legalább n-1 küszöböt kell megadni. Az alábbi ábra 4-szintrevágást mutat be, természetesen az egy osztályba tartozó világosságkódok nem kell, hogy összefüggő intervallumot alkossanak.

4-szintrevágás

Igen gyakori eset a két-szintrevágás, amikor a képpontokat értékes és háttér képpontoknak minősítjük s a továbbiakban csak az értékes képpontokat dolgozzuk fel. 

2-szintrevágás

További speciális eset a sávkivágás, amihez két küszöbre (1, 2) és két osztályszintre (q1,q0) van szükség. Az eljárás a 1 <= q(k,l) < 2 világosságkódú képpontokat q1 színűre színezi át. A többi pont vagy háttérszínű (q0) lesz vagy nem változik.

Sávkivágás

Zajos képekben rendszerint mind a háttérben, mind az értékes pontok között vannak azonos világosságkódúak. Ilyenkor az egyszerű vágás nem vezet eredményre. Ha a két-szintrevágás előtt simítószűrőt alkalmazunk, az eredmény sokkal megfelelőbb lesz.

Vágás átlag szerint

Az elvégzett transzformáció:

Az alábbi ábrán a világosságkódok átlaga is azonos. Itt a különböző gradiensű képpontok szétválogatásával lehet megfelelő eredményt elérni.

Vágás gradiens eloszlás szerint

Hisztogram transzformációk

Az eddigiektől némileg eltérnek azok az ugyancsak globális módszerek, amelyekben úgy transzformáljuk a világosságkódokat, hogy a kép hisztogramja előre meghatározott alakú legyen. Ere a következő esetekben lehet szükség:

- Össze akarunk hasonlítani két képet, amelyek különböző megvilágítási viszonyok mellett, készültek, s így a valóságban azonos fényességű pontokhoz a két képben különböző világosságkódok tartoznak. Ilyenkor a két hisztogramot azonos alakúra kell hozni.

- A kép olyan tulajdonságait akarjuk elemezni, amelyek a világosságkódok eloszlásától függnek. Ekkor célszerű a hisztogramot valamilyen normalizált alakra hozni.

- Utólag meg akarjuk valósítani az eloszlásfüggő (tapered) kvantálást, a kvantálási hiba csökkentése érdekében rendszerint adott számú kvantumszint megtartásával. E célból sűríteni kell a kvantumszinteket azokban a világosságkód-tartományokban, ahová a képpontok nagyobb része tartozik, míg a többi tartományban a szinttávolságok nőnek. Az eljárást közvetlen hisztogramspecifikációnak is nevezzük, mivel hatására az eredménykép hisztogramja előre meghatározott függvény közelítése lesz.

Jelölje a bemeneti  hisztogram ordinátáit (q), a kimenőét (r). A relatív gyakoriságból következik, hogy ezek arányosak a q-adik, illetve az r-edik kvantumszinthez tartozó képpontok számával és

ahol J-vel és I-vel a bemenő és a kimenő világosságkódok maximális értékét jelöltük. A továbbiakban csak monoton transzformációkkal foglalkozunk, ezért a halmozott részhisztogramoknak minden lépésben meg kell egyezniük:

Tekintsük a legegyszerűbb esetet, amikor azt akarjuk elérni, hogy a kimenő kép hisztogramja a vízszintes tengellyel párhuzamos egyenes (közelítése) , azaz 

 legyen. Ebben az esetben a fenti képlet jobb oldala n / I -re egyszerűsödik. A hisztogramtranszformációt úgy végezzük, hogy n=1-től indulva rendre kiszámítjuk azokat az mn értékeket, amelyekre:

Az egyenlőtlenség alapján adódó n értékek kijelölik a kimenő hisztogramban a kvantumszinteket, az mn index alapján pedig meghatározhatók az adott kvantumszinthez tartozó bemenő világosságkódok. Mivel a kiinduló feltevés teljesülése esetén a kimenő hisztogramban az egyes világosságkód-intervallumokba közel egyenlő számú képpont esik , ezt az eljárást hisztogramkiegyelítésnek nevezzük.

  

  

Hisztogram kiegyenlítés hatása

Teljes kiegyenlítés csak akkor volna lehetséges, ha a bemenő képen az azonos világosságkódú képpontok halmazát felbontanánk és a kimenő képben különböző értékű halmazokba sorolnánk őket. Ez az önkényes felbontás értelmetlen lenne és hamis eredményhez vezetne.
A probléma általános megoldásához vegyük figyelembe hogy a hisztogram a sűrűségfüggvény, míg a halmozott részhisztogram az eloszlásfüggvény közelítéseként értelmezhető. Ez alapján a részhisztogram összefüggés feltételt az alábbiak szerint írhatjuk át:

ahol s() a bemenő, t() pedig a kimenő sűrűségfüggvény. Hisztogramkiegyenlítés esetén

amit az eloszlásfüggvényre felírt összefüggésbe beírva az alábbi eredményre jutunk:

Ha a bemenő eloszlásfüggvény helyére behelyettesítjük a diszkrét közelítésnek megfelelő halmozott bemenő részhisztogramot, minden qb bemenő világosságkódhoz explicit módon meghatározhatjuk az r kimenő világosságkód közelítő értékét:

.

 

Élkiemelés (élesítés)

A torzítások (képhibák) második csoportja a határátmenetek kiszélesedésében, az élek elmosódásában jelentkezik. Pszichofizikai kísérletekkel bebizonyították, hogy szubjektíven előnyösebb érzetet kelt a túlhangsúlyozott élekkel rendelkező kép, mint a valósághű ábrázolás. Ezen túlmenően az élkiemelést a szegmentálásnál (mi esetünkben elemzések) tárgyalt élkitűzés előkészítő fázisaként is gyakran alkalmazzák.

Az eljárások célja az egyes képrészletek közötti átmeneti tartomány szűkítése, a határátmenetek meredekebbé tétele, az elmosódások korrigálása, így ezek általában lokális jellegűek.
Élkiemelést lehet megvalósítani a statisztikus differencia-operátorral. Az eljárás során egy képpont korrigált világosságkódját úgy számítjuk ki, hogy elosztjuk a környezetében lévő képpontok világosságkódjának eloszlása alapján meghatározott szórással. Az eredményképben a hirtelen változások helyén kis, a homogén tartományokban nagy világosságkód-értékek jelennek meg. Hátrányos, hogy az eljárás a zajokat is kiemeli.

A módszereket rendszerint konvolúciós szűrővel realizálják. Az eljárás azt jelenti, hogy minden képpont világosságkódját helyettesítjük a szűrő által kijelölt környezetében lévő képpontok világosságkódjának valamilyen súlyozott átlagával. A leggyakrabban alkalmazott élkiemelő függvény az 

kifejezés, ahol a  2 digitális Laplace-operátor. Így a függvényt az alábbi ábrán megadott Tf1 jelű konvolúciós szűrő realizálja.

Tf1 =    Tf2 =    Tf3 =

Felüláteresztő (élkiemelő) szűrők

Az élkiemelő szűrők hatásainak megtekintése

Zajelnyomás (simítás)

A képhibák harmadik csoportját a zajok alkotják. A képet érő zavaró hatások egy része abban nyilvánul meg, hogy a képpontok eredeti világosságkódja - általában véletlenszerűen - megváltozik. A zavaró hatások eredményét (a képre rakódott “zajt”) az érdemi feldolgozás előtt el kell távolítani a képről, vagy legalábbis csökkenteni kell. Az erre irányuló eljárásokat nevezzük zajszűrésnek, zajelnyomásnak, vagy simításnak. 

A zaj általában véletlenszerűen előforduló, izolált pontokban jelentkezik, amelyeknek a világosságkódja lényegesen eltér a környezetükétől. Ezen megfigyelésen alapulnak a zajok elnyomására szolgáló lokális módszerek. A legegyszerűbb esetben minden képpont világosságkódját összehasonlítjuk valamilyen környezetében lévő képpontok világosságkódjának átlagértékével (qá). A korrekció képlete:

ahol a kép jellegétől függő, kísérleti úton meghatározandó küszöbérték. A qá 3x3 méretű környezet esetén például az alábbi szűrőkkel számítható ki.

Ta1 = 1 / 12    Ta2 = 1 / 8    

Ta3 = 1 / 9

Aluláteresztő (simító) szűrők

Ezek elemei mindig pozitívak, és összegük mindig 1. Többnyire négyzetesek és ritkán nagyobbak 5x5 méretűnél (ezek már nagyon elmosnák a képet).

A lineáris szűrés a zajhatásokat csak szétosztja, “szétkeni” egy nagyobb területre. Ha egyetlen pixelt terhel egy erőteljes zajbeütés (fehér pont egy sötét képen), akkor a szűrés után ez, bár határozottan gyengítve, de egy nxn pixel nagyságú területen elosztva jelentkezik. Létezik olyan szűrési eljárás, ami az ilyen pontszerű zajbeütésektől szinte tökéletesen meg tudja szabadítani a képet.

Ilyenek a rank szűrők, elvük a következő. Vegyük minden pixel egy meghatározott környezetét. A pixel valamint a környezet k darab intenzitás értékét rendezzük nagyság szerint növekvő sorba. E sorból vegyük az n-edik elemet; ez lesz a pixel új világosságértéke. Ha n=1, akkor mindig a minimális értéket választottuk, ha n=k, akkor mindig a k-adikat. Rank szűrő tehát nagyon sokféle van, hiszen a vizsgált pixelkörnyezet mérete, alakja sokféleképpen választható (néhány szokásos esetet felrajzoltam a következő ábrán), továbbá az n érték 1 és k közötti megválasztása is erősen befolyásolja az eredményt.

Különös fontosságú a rank szűrők azon változata, amelynél n=k/2, vagyis a sorba rendezett világosságértékek közül éppen a középsőt választjuk. Ilyenkor beszélünk medián szűrésről. A mediánszűrés során a figyelembe vett mintát a szűrőbe eső képpontok világosságkódja alkotja. A szűrést úgy valósítja meg, hogy minden képpont világosságkódját kicseréli a ráillesztett szűrő által meghatározott minta mediánjával. Nyilvánvaló, hogy ez a szűrés a kiugró zajcsúcsokat teljesen eltünteti és nem csak elkeni, mint a lineáris szűrés. A medián szűrés nem lineáris, mert a kép konstans szorzásával ugyan felcserélhető, de két kép összeadásával nem.

Az átlag- és a mediánszűrő hatása

A zajelnyomó szűrők hatásainak megtekintése

Képjavítások a frekvencia tartományban

Az előző pontokban ismertetett képjavítási eljárások a képpontok eredeti világosságkódjával végzett műveleteken alapultak. A képtartománybeli eljárások előnye, hogy könnyen programozhatók, hatékonyak és viszonylag kicsi a gépidő igényük. A számítástechnika fejlődésével a számítógépek teljesítménye ma már lehetővé teszi, hogy a frekvenciatartományban működő algoritmusokat is megvalósítsunk elfogadható válaszidők mellett. A frekvenciatartományban végzett (globális) javítások a konvolúció elméleten alapulnak , amikor is a képet kétváltozós függvényként kezeljük. Képlettel:

g(x,y) = f(x,y)   h(x,y)

ahol f(x,y) az eredeti, g(x,y) a javított képet, h(x,y) a javítást végző, eltolásvariáns szűrőfüggvényt jelenti. Ismeretes, hogy ez utóbbival egyenértékű eredményhez jutunk, ha az integranduszok Fourier-transzformáltjának szorzatát képezzük, majd erre inverz Fourier-transformációt hajtunk végre.

A képjavítás ezek szerint most úgy történi, hogy először előállítjuk a kép F(u,v) Fourier-transzformáltját, majd megszorozzuk egy alkalmasan választott H(u,v) szűrőfüggvénnyel:

G(u,v) = F(u,v) * H(u,v)

Ha most G(u,v)-re inverz Fourier-transzformációt hajtunk végre, megkapjuk a javított g(x,y) képet.

Zajszűrés

A frekvenciatartományban történő képjavítás Fourier transzformáción alapul. A bázisfüggvényben szereplő tagok periodikus függvények és síkhullámot írnak le a képsíkban. Az egyes bázisfüggvények abban térnek el egymástól, hogy mindegyiknek más a frekvenciája és ebből adódóan a hullámhossza. A folytonos függvényekre érvényes matematikai eljárásokat - amint az a képfeldolgozásban gyakran tesszük - átvisszük a digitális képekre, értelemszerűen az összefüggések diszkrét megfelelőjét alkalmazva. A gyakorlatban diszkrét Fourier transzformációt alkalmazunk a képekre ott, ahol a frekvencia értékek csak egész értéket vehetnek fel. Jelölje a megengedett frekvencia párokat ( u, v ), ahol u,v = 0,±1,±2,...

Digitális kép esetén a diszkrét Fourier transzformáció során minden (u, v) frekvencia párhoz egy F(u, v) komplex számot határozunk meg, amit Fourier együtthatónak nevezünk. Az elnevezés onnan származik, hogy a kép visszaállítása során az így meghatározott számok lesznek a megfelelő (u, v) frekvenciájú bázisfüggvény együtthatói. Ennek megfelelően ha az F(u,v) értékeket valamilyen módon megváltoztatjuk, akkor nem az eredeti, hanem a céljainknak megfelelően megváltoztatott képet kapjuk vissza. Ha bizonyos együtthatókat például egyszerűen 0 értékűre változtatunk, akkor a kép visszaállításakor ennek az együtthatónak megfelelő bázisfüggvény nem fog szerepelni. Ebből már látható hogy a frekvenciatartományban történő képjavítás akkor a leghatékonyabb, ha jól meghatározható frekvenciájú periodikus zajt kell a képből kiszűrni, hiszen akkor egyszerűen az adott frekvenciájú együtthatókat kell 0-ra változtatni.

Természetesen általános célú zajszűrést is végezhetünk a frekvenciatartományban, hiszen a zaj a világosságkódokban jelentkező véletlenszerű és hirtelen változást jelent. A képen lévő hirtelen változások leírásában a magasabb frekvenciájú, azaz rövidebb hullámhosszú bázisfüggvények kapnak szerepet, ennek megfelelően, ha ezeket “kiszűrjük", azaz nem vesszük figyelembe a kép visszaállításakor, akkor a zaj hatása csökken. A zajelnyomás mértéke attól függ, hogy hány magasabb frekvenciájú bázisfüggvényt hagytunk el. Miután az élek is hirtelen átmenetet jelentenek a képen, ezért sajnos a magas frekvenciájú bázisfüggvények elhagyásával az él átmenetek sem lesznek tökéletesen visszaállíthatók, ezért a visszaállított kép homályosabb lesz mint az eredeti.

A zajszűrő függvényeket aluláteresztő szűrőknek és az eljárást aluláteresztő szűrésnek (lowpass filtering) is nevezik tekintettel arra, hogy a magasfrekvenciás összetevőket kiszűrik, míg az alacsonyabb frekvenciájú komponenseket változatlanul hagyják.

A legegyszerűbb, ideális aluláteresztő szűrő átviteli függvénye a következő:

ahol az r = ( u2 + v2 )1/2 euklideszi távolságfüggvény megadja az adott frekvenciapár origótól való távolságát, és ro egy konstans. (Az r és ro jelentése későbbi szűrőfüggvényekben is változatlan). A képletből látható, hogy az ideális szűrő változatlanul átengedi az ro sugarú kör belsejébe eső alacsonyfrekvenciás összetevőket, hiszen ezek változatlanok maradnak, míg a körön kívüli magasabb frekvenciájúakat teljesen kiszűri (0-val szorozzuk a Fourier együtthatókat). Azokat a frekvenciapárokat, ahol a H(u,v) függvénynek szakadása van, vágási frekvenciának nevezzük. A fentiekben megadott szűrőfüggvény az (u,v) síkra helyezett, a w tengelyre nézve szimmetrikus, egységnyi magasságú, ro sugarú hengerrel ábrázolható, amelynek az alaplapja középpontjával az origóra illeszkedik. A függvény felületét a henger fedőköre és az (u,v) síknak a függvény értelmezési tartományába eső része alkotja a henger alaplapjának kivételével.

Az ideális szűrő hátránya, hogy a magasfrekvenciás összetevőket teljes mértékben kiszűri, ezzel az éleket is elsimítja, így nagymértékben homályosítja a képet. További hátrány, hogy az elhagyott és megtartott frekvenciák közötti éles vágás miatt zavaró hatás, az úgynevezett gyűrődés jelenik meg a visszaállított képen, ami azt jelenti, hogy a képen periodikusan jelentkező foltok tűnnek fel. Ennek elkerülésére olyan szűrőfüggvényeket szoktak alkalmazni, amelyek fokozatosan módosítják a Fourier együtthatókat.

Az alábbi képlettel megadható Butterworth szűrő például kismértékben a magasfrekvenciás összetevőket is átengedi, így kevésbé homályosodik el a kép, és a sima átmenet miatt a gyűrődés sem lép fel:

H( u,v ) = 1 / [ 1 + ( r / ro )2n ]

Ez a függvény a w tengelyre körszimmetrikus, sima átmenetet megvalósító (szakadás nélküli), kondér alakú felületet határoz meg, amelynek maximuma az origóban van és a maximum értéke egyhez közelít, míg az origótól távolodva egyre kisebb értékeket vesz fel és 0-hoz közelít. A kitevőben szereplő n értékének változtatásával befolyásolhatjuk a felület lefutását. A képletből az is kiolvasható, hogy ebben az esetben az ro vágási frekvencia azokat a frekvencia párokat adja meg, ahol a szűrőfüggvény értéke O.5-re csökken, tehát ennél a küszöbnél nagyobb frekvenciához tartozó bázisfüggvényeket 5O%-nál kisebb mértékben fogja figyelembe venni az inverz transzformáció során. 

A Butterworth szűrő függvénye által meghatározott felület drótvázas modellje

Az alábbi képlettel definiált exponenciális szűrő egy a w tengelyre körszimmetrikus harang alakú felületet ír le.

H( u,v ) = exp [ - ( r / ro )n ]

A meredekebb lecsengése miatt a Butterworth szűrőnél kissé jobban homályosít, de korántsem annyira, mint az ideális szűrő, gyűrődés pedig itt sem lép fel.

Az exponenciális szűrő drótvázas modellje

A trapéz szűrő átmenetet képez az ideális és a sima szűrők között, ennek H(u,v) függvénye:

A szűrő onnan kapta a nevét, hogy a megadott függvény a w tengelyre körszimmetrikus csonka kúpot ír le, aminek minden, a w tengelyen áthaladó síkkal való metszete egy egyenlőszárú trapéz. A csonka kúp fedőlapjának sugara ro, az alaplapjának sugara r1. Az ro sugarú körön belül változatlanok maradnak a Fourier együtthatók, az r1 sugarú körön kívül 0-val, míg a két sugár által meghatározott körgyűrűn belül 1 és 0 közötti fokozatosan csökkenő értékkel szorozzuk meg a Fourier együtthatókat.

Élkiemelés

Az élek nagyobb változást jelentenek a világosságkódokban, vagyis szintln a kép Fourier-transzformáltjának nagyobb frekvenciájú komponenseit adják. Ezért felüláteresztő szűrők (highpass filter) alkalmazásával tudjuk az élesítést elvégezni, amelyek kiszűrik a kisfrekvenciás komponenseket és változatlanul hagyják a többit. A zajelnyomásnál megismert aluláteresztő szűrők felüláteresztő megfelelőit az alábbiakban adjuk meg:

Ideális szűrő:

Butterworth-szűrő:

Exponenciális szűrő:

Trapéz szűrő:

Az ideális szűrő természetesen levág egy adott frekvencia alatt minden összetevőt, azaz teljesen kiszűri a kép kisfrekvenciás összetevőit, különben mindegyikük mellékhatásai megegyeznek a megfelelő aluláteresztő szűrőéivel.

 
 
.