7. Fejezet Pál apostol első levele a korintusiakhoz

  Válasz különbző kérdésekre.

  A keresztény házasság és szüzesség.

 1. A keresztény házasság. Leveletekre azt válaszolom:
 2. Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A paráznaság veszélye miatt azonban, legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje.
 3. A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben.
 4. Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége.
 5. Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni.
 6. Ezt engedményképpen mondom, nem parancsként.
 7. Szeretném ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyent, másik amolyant.

 8. A nem házasoknak és özvegyeknek pedig azt mondom:
 9. Jó, ha úgy maradnak, mint én is. De ha nem tartóztatják meg magukat, lépjenek csak házasságra, mert jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni.

 10. A házasság fölbonthatatlansága. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr: A feleség férjét el ne hagyja.
 11. Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét.

 12. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, és ez szívesen megmarad vele, ne bocsássa el.
 13. Ha pedig valamely (hívő) assznynak hitetlen férje van, s az szívesen megmarad vele, ne hagyja el a férjét.
 14. A hitetlen férfit ugyanis megszenteli a felesége, a hitetlen asszonyt pedig megszenteli a férje. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig szentek.
 15. De ha a hitetlen fél elválik, hadd váljék el. Ebben az esetben a testvér vagy a nővér nincs lekötve, hiszen békességre hívott titeket az Isten.
 16. Honnan tudod, te asszony, hogy megmentheted férjedet? Vagy honnan tudod, te férfi, hogy megmentheted feleségedet?

 17. A keresztények társadalmi helyzete. Éljen mindenki úgy, ahogy az Úr megadta neki, s ahogy az Isten elhívta. ’gy rendelkezem minden egyházban.
 18. Ha körülmetélt kap meghívást, ne akarjon körülmetéletlennek látszani, ha viszont körülmetéletlen, nem metéltesse körül magát.
 19. A körülmetéletlenség mit se ér, de a körülmetéletlenség sem ér semmit, hanem Isten parancsainka megtartasa.
 20. Maradjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott.
 21. Ha rabszolga hivatást kaptál, ne bánkódj miatta. Még ha szabad is lehetnél, maradj meg benne.
 22. Aki ugyanis mint rabszolga kapta hivatását az Úrban, az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, aki mint szabad ember kapott hivatást, Krisztus rabszolgája.
 23. Váltságdíjat fizetett értetek, ne legyetek emberek rabszolgáivá!
 24. Testvérek, maradjon meg tehát Isten előtt mindegyiktek abban, amire hivatást kapott.
 25. A szüzesség eszménye. Ami a szűzeket illeti, arra nézve nincs parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint aki az Úr irgalmából elértem azt, hogy hitelt érdemeljek.
 26. A közeli nehéz idők miatt azt tartom, hogy ez ajánlatos és jó, ha így marad az ember.
 27. Ha asszonyhoz vagy kötve, nekeresd az elválást. ha nem kötötted magadat asszonyhoz, ne keress feleséget.
 28. Ha azonban megnősülsz, nem vétkezel, s ha szűz férjhez megy, nem követ el bűnt. Ám az ilyeneket testi nyugtalanság fogja gyötörni. Én pedi meg akarlak kímélni titeket.
 29. Azt mondom tehát testvérek: Az idő rövid. Ezért, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna; aki sír, mintha nem sírna;
 30. aki örven, mintha nem örvendene; aki vásárol, mintha megsem tartaná;
 31. s aki érintkezik ezzel a világgal, mintha nem érintkeznék vele, mert elmúlik a jelen világ.
 32. Szeretném, ha gond nélkül lennétek. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében.
 33. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, és megosztott.
 34. A nem házas asszon és szűz arra gondol, ami az Úré: hogy testben-lélekben szent legyen, a férjes nőnek azonban világi dolgokra van gondja: hogyan járjon a férje kedvében.
 35. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe ejtselek, hanem hogy fedhetetlen életrre és az Úrhoz való állhatatos ragaszkodásra segítselek titeket.

 36. Ha valaki azt gondolja, hogy szégyenkeznie kell hajadon lánya miatt, mert eljárt fölötte az idő, s ha úgy van rendjén, tegye ahogy jónak látja. Nem vétkezik. Kössenek csak házasságot.
 37. De aki erősen elhatározata a szívében, s mi sem kényszeríti, hanem ura saját akaratának és úgy döntött, hogy megőrizi saját hajadon leányát, jól teszi.
 38. Tehát, aki férjhez adja hajadon leányát, jól teszi; aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi.
 39. A második házasság. Az asszony le van kötve, amíg férje él, de ha férje meghal, fölszabadul. Férjhez mehet, akihez akar, de csak az Úrban.
 40. Boldogabb lesz azonban, ha úgy marad, ahogy van. Ez az én tanácsom, s hiszem, hogy Isten Lelke vezet.

3-5. A házastársi együttélés kötelessége kölcsönösen áll mindkét házastársra. Ettől csak közös megegyezéssel szabad tartózkodni megokolt esetben, a lelkiélet (és az asszony egészsége) érdekében, a megtartóztatás különben alkalom lehetne a házasságtörésre.

10-16. A keresztények közt érvényesen kötött házasság mindig fölbonthatatlan. Az Apostol azonban megengedi a házasság fölbontását abban az esetben, ha a pogány házastársak közül az egyik keresztény lesz, s élettársa nem akarja folytatni vele a házaséletet (Privilegium Paulinum).

17-24. Azzal, hogy valaki keresztény lesz, nem változik meg faji jellege és társadalmi helyzete. Keresztény szempontból ezeknek nincs jelentőségük, hiszen Isten parancsainak teljesítése, vagyis az életszentség minden életformában lehetséges.

25-35. Az apostol az örök életre való tekintettel ajánlja a szüzességet, mert megóv az érzéki nyugtalanságtól (1Kor. 7,26-31) és mert lehetővé teszi a teljesen Istennek szentelt életet (1Kor. 7,32-35). - A szüzesség evangéliumi tanácsokról lásd Mt. 19,10-12.