JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES HARMADIK LEVELE

Fejezetek: 1.

 1. A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.
 2. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.
 3. Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.
  2 Ján. 1,4.
 4. Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.
 5. Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,
 6. A kik bizonyságot tettek a te szeretetedrõl a gyülekezet elõtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.
 7. Mert az õ nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól;
 8. Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.
 9. Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsõséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
 10. Ezért, ha odamegyek, felemlítem az õ dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sõt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.
 11. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentõl + van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
  Zsolt. 37,27., Ésa. 1,16., 1 Pét. 3,11., 1 Ján. 3,6., 1 Ján. 3,9.
 12. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.
 13. Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:
 14. Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtõl szembe beszélhetünk.
  2 Ján. 1,12.
 15. Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

Fejezetek: 1.