Pál apostol első levele Timóteushoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  Bevezetés

 1. Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendelkezéséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiának a hitben.
 2. Kegyelem, irgalom és békesség az Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól.

  Általános lelkipásztori kötelességek

 3. Harc a hamis tanítások ellen. Amikor Makedóniába indultam, arra kértelek, maradj Efezusban és kösd némelyek lelkére,
 4. hogy ne tanítsanak tévesen, ne vesződjenek mendemondákkal és vég nélküli nemzetségtörténetekkel, amik inkább a vitatkozást segítik elő, mint az isteni üdvrend megvalósítását, ami a hiten alapul.
 5. Ennek a rendelkezésnek célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet.
 6. Ettől tértek el az illetők és üres fecsegésre adták magukat.
 7. Törvénytanítók szeretnének lenni, de meg sem értik, amit mondanak és amit csökönyösen állítanak.
 8. Mi tudjuk, hogy jó a törvény, ha helyesen tartja meg valaki.
 9. Tudom, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, lázadókért, istentelenekért, bűnösökért, vallástalanokért, a szentség ellenségeiért, azokért, akik apjukra-anyjukra kezet emelnek, gyilkosokért, paráznákért,
 10. fajtalanokért, rabszolgakereskedőkért, hazugokért, hamisan esküvőkért, meg mindazért, ami az igaz tanítással ellenkezik,
 11. mely a boldog Isten dicsőségének rám bízott evangéliuma.
 12. Hála az apostoli hivatásért. Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatára rendelt,
 13. bár azelőtt káromló, üldüző és erőszakos ember voltam. Ám (Isten) mégis megkönyörült rajtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem.
 14. Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
 15. Igaz beszéd ez és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, s ezek között az első én vagyok.
 16. De éppen ezért találtam irgalomra, hogy Jézus Krisztus rajtam, az elsőn mutassa meg minden türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek benne és az örök életre jutnak.
 17. Az örökévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. Amen.
 18. A rád vonatkozó korábbi prófétai szavak értelmében lelkedre kötöm, Timótus fiam: vívd meg bizalommal a jó harcot.
 19. Őrizd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet néhányan elvetettek, s ezért hajótörést szenvedtek a hitben.
 20. Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket a sátánra hagytam: hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


3-7. Az Apostol arra inti Timóteust, hogy ne tűrje a hívek közt az oktalan tanításokat és fölösleges vitákat. A zsidóknál ugyanis ebben az időben különböző származás-elméletek voltak divatban, s az volt a törekvésük, hogy őseik sorát minél messzebbről vezessék le. Ez sok vitára adott alkalmat.

8-11. A törvényre csak azoknak van szükségük, akik nem tudnak külső kényszer nélkül helyesen élni. Az igazi keresztény ezzel szemben belső meggyőződésből, szabadon teljesíti a törvény követelményeit.

18. A prófétai szavak vagy Timóteus apostoli munkájára vonatkozó jövendölések, vagy pedig egyszerűen a püspökszentelés alkalmával mondott imák (1Tim. 4,14).