MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

 1. Ez pedig az áldás, a melylyel megáldá Mózes, az Istennek embere, Izráel fiait az õ halála elõtt.
  1 Móz. 49,1., 1 Móz. 49,28.
 2. Monda ugyanis: Az Úr a Sinai hegyrõl jött, és Szeirbõl támadt fel nékik; Párán hegyérõl ragyogott elõ, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felõl tüzes törvény vala számukra.
  5 Móz. 5,4., 2 Móz. 19,18., 2 Móz. 20,1., 2 Móz. 20,2.
 3. Bizony szereti õ a népeket! Mind kezednél vannak az õ szentjei, oda szegõdnek, a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet.
 4. Törvényt parancsolt nékünk Mózes, örökségül + Jákób községének.
  2 Móz. 19,17., 2 Móz. 20,19., 2 Móz. 20,21., Zsolt. 147,19., Zsolt. 147,20.
 5. És király lõn Jesurunban, mikor összegyûltek a népnek fejei, és együtt voltak Izráel törzsei.
 6. Éljen Rúben és meg ne haljon; és száma legyen embereinek.
 7. Ez pedig a Júda áldása; és monda: Hallgasd meg Uram a Júda szavát, és vidd be õt az õ népéhez. Az õ keze elégséges legyen néki, de légy segítsége az õ szorongatói ellen.
  1 Móz. 49,10.
 8. Lévirõl pedig monda: A te Thummimod és Urimod a te kegyes férfiadé, akit megkísértél Masszában, a kivel perbe szálltál Mériba vizeinél.
  2 Móz. 17,1., 2 Móz. 17,7., 4 Móz. 20,2., 4 Móz. 20,13.
 9. A ki azt mondta az õ atyjáról és anyjáról: Nem láttam õt; és az õ atyjafiait nem ismerte, fiaival sem gondolt; mert megtartották a te beszédedet, és ragaszkodtak szövetségedhez.
  2 Móz. 32,26., 2 Móz. 32,29.
 10. Tanítják a te végzéseidre Jákóbot, és a te törvényedre Izráelt; füstölõt tesznek a te orczád elé, és égõáldozatot a te oltárodra.
  Malak. 2,4., Malak. 2,7.
 11. Áldd meg Uram az õ erejét, és az õ kezének munkája legyen kedves elõtted! Törd meg derekukat a reá támadóknak és az õ gyûlölõinek, hogy fel ne kelhessenek!
 12. Benjáminról monda: Az Úrnak kedveltje! Bátorságban lakozik mellette, fedezi õt minden idõben, és az õ vállai között lakik.
 13. Józsefrõl pedig monda: Áldott az Úrtól az õ földje az égnek kincseivel, a harmattal és az alant elterülõ mélységes vizekkel;
  1 Móz. 49,22., 1 Móz. 49,26.
 14. A nap érlelte drága terméssel; és a hold sarjasztotta drágaságokkal;
 15. És az õs hegyek javaival, és az örök halmok drágaságaival;
 16. A földnek drágaságaival és bõségével. A csipkebokorban lakozónak jó kedve szálljon Józsefnek fejére, az õ atyjafiai közül kiválasztottnak koponyájára!
  2 Móz. 3,2., 2 Móz. 3,4.
 17. Tehenének elsõ fajzása dicsõségére van; szarvai bivalyszarvak; népeket öklel azokkal mindenfelé a földnek széléig. És ezek Efraim tízezrei és Manassé ezrei.
  1 Móz. 48,1., 1 Móz. 48,5.
 18. És Zebulonról monda: Örvendj Zebulon a te kimentedben, és te Izsakhár a te sátraidban.
 19. Népeket hívogatnak a hegyre, igaz áldozattal áldoznak ott; mert a tengerek bõségét szopják, és a fövénynek rejtett kincsét.
 20. És Gádról monda: Áldott az, a ki kiterjeszti Gádot! Mint nõstény oroszlán, úgy lakik, és szétszaggat kart és koponyát.
 21. Az elejét nézte ki magának, mert ott volt elrejtve a törvényadó osztályrésze. De elméne a népnek fejedelmeivel, az Úrnak igazságát cselekedte, és az õ végzését Izráellel együtt.
  4 Móz. 32,33., 4 Móz. 32,36.
 22. És Dánról monda: Dán oroszlánnak kölyke, a mely Básánból szökik ki.
 23. És Nafthaliról monda; Ó Nafthali, a ki az Úrnak jó kedvével bõvölködöl és áldásával vagy teljes! Vedd birtokba a tengert és a délt.
 24. És Áserrõl monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az õ atyjafiai elõtt kedves, és áztassa lábát olajban.
 25. Vas és réz legyenek a te záraid; és élteden át tartson erõd.
  5 Móz. 8,9.
 26. Nincs olyan, mint Jesurun Istene! Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhõkön.
  Zsolt. 18,10., Zsolt. 18,11., Ésa. 19,1.
 27. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elûzi elõled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!
 28. És bátorságban lakozik Izráel, egymaga + lesz Jákób forrása a gabona és a bor földén, és az õ egei harmatot csepegnek.
  Jer. 23,6., 4 Móz. 23,9.
 29. Boldog vagy Izráel! Kicsoda olyan mint te? Nép, a kit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és a ki a te dicsõségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod.
  5 Móz. 32,9., 5 Móz. 32,14., Zsolt. 147,19., Zsolt. 147,20.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.