PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSÕ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Az idõsb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;
 2. A idõsb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nõtestvéreidet, teljes tisztasággal.
 3. Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld.
 4. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsõ sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélõk, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten elõtt.
 5. A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.
 6. A bujálkodó pedig élvén megholt.
 7. És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek.
 8. Ha pedig valaki az övéirõl és az õ házanépérõl gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.
 9. Özvegyasszonyul hatvan éven alul levõ meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen,
 10. A kinek jó cselekedetekrõl bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.
 11. A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellõzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:
 12. Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az elsõ hitet megvetették.
 13. Egyszersmind pedig dologkerülõk lévén, megtanulják a házról házra való járogatást; sõt nemcsak dologkerülõk, hanem fecsegõk is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene.
 14. Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szûljenek, háztartást vigyenek, és semminemû alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.
  1 Kor. 7,9.
 15. Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.
 16. Ha valamely hívõ férfinak vagy nõnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.
 17. A jól forgolódó presbiterek kettõs tisztességre méltattassanak, fõképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak.
  Gal. 6,6.
 18. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás + a maga jutalmára.
  5 Móz. 25,4., Luk. 10,7.
 19. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.
  5 Móz. 17,6.
 20. A vétkeseket mindenek elõtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.
 21. Kérve kérlek az Istenre és a Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg elõítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.
 22. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bûneiben; tenmagadat tisztán tartsd.
 23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetbõl.
 24. Némely embereknek a bûnei nyilvánvalóak, elõttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.
 25. Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.