PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSÕ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idõben némelyek elszakadnak a hittõl, hitetõ lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
  2 Tim. 3,1., Júd. 1,14.
 2. Hazug beszédûeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.
 3. A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektõl való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívõknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.
  Kol. 2,16.
 4. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendõ, ha hálaadással élnek azzal;
  Tit. 1,15.
 5. Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.
 6. Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél;
 7. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
  1 Tim. 6,20.
 8. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövõ életnek ígérete.
  1 Tim. 6,6.
 9. Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.
 10. Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élõ Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívõknek.
 11. Ezeket hirdessed és tanítsad.
 12. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívõknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
 13. A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
 14. Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével.
  Csel. 6,6.
 15. Ezekrõl gondoskodjál, ezeken légy, hogy elõhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek elõtt.
 16. Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.