PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSÕ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.
 2. Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségû férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszeretõ, a + tanításra alkalmatos;
  Tit. 1,5., Tit. 1,6., Tit. 1,7., Tit. 1,8.
 3. Nem borozó, nem verekedõ, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstõl ment, nem pénzsóvárgó;
 4. Ki a maga házát jól eligazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
 5. (Mert ha valaki az õ tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
 6. Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.
 7. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tõribe ne essék.
  1 Pét. 2,12.
 8. Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvûek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
  Csel. 6,3.
 9. Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
 10. És Ezek is elõször megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
 11. Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.
 12. A diakónusok egy feleségû férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.
 13. Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
  Mát. 25,21.
 14. Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;
 15. De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élõ Istennek egyháza, és az igazságnak oszlopa és erõssége.
 16. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsõségbe.
  Ján. 1,1., Ján. 1,10., Ján. 1,11., Fil. 2,5., Fil. 2,10.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.