A KIRÁLYOKRÓL ÍRT I. KÖNYV

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

 1. Mikor pedig megvénhedt és megöregedett Dávid király, bár leplekkel takargatták be, mégsem bírt felmelegedni.
 2. És mondának néki az õ szolgái: Keressenek az én uramnak, a királynak egy szûz leányt, a ki a király körül legyen, és õt ápolja, aludjék karjai között, és melegítse fel az én uramat, a királyt.
 3. Keresének annakokáért egy szép leányt Izráelnek minden határiban; és találák a Súnem városából való Abiságot, + a kit el is hozának a királyhoz.
  Józs. 19,18., 1 Kir. 2,17., 1 Kir. 2,21., 1 Kir. 2,22.
 4. És a leány igen szép volt, és a királyt ápolta és szolgált néki. De a király nem ismeré õt.
 5. Adónia pedig, Haggitnak fia, felfuvalkodék, ezt mondván: Én fogok uralkodni! És szerze magának szekereket, lovagokat és ötven elõtte járó férfiakat.
  2 Sám. 3,4.
 6. Kit az õ atyja soha meg nem szomoríta, ezt mondván: Miért cselekszel így?! Ez is pedig igen szép férfi volt, és õt Haggit szülte volt Dávidnak Absolon után.
  2 Sám. 3,3.
 7. És tanácskozék Joábbal, Séruja fiával és Abjátár pappal, kik az Adónia pártján voltak.
  2 Sám. 8,16., 2 Sám. 8,17.
 8. De Sádók pap, meg Benája, a Jójada fia, és Nátán + próféta, és Sémei, és Réhi, és a Dávid erõs vitézei nem állottak Adónia mellé.
  2 Sám. 23,20., 2 Sám. 8,18., 2 Sám. 12,1., 2 Sám. 12,13.
 9. Mikor pedig Adónia áldozatot mutatott be juhokból, ökrökbõl és egyéb kövér barmokból a Zohélet kõsziklánál, a mely a Rógel forrása mellett volt: meghívá egész rokonságát, a király fiait, Júda minden férfiait, a király szolgáit;
  Józs. 15,7.
 10. De Nátán prófétát és Benáját és amaz erõs vitézeket és Salamont, az õ atyjafiát nem hívá el.
  2 Sám. 23,8., 2 Sám. 23,39.
 11. Szóla akkor Nátán Bethsabénak, a Salamon anyjának, mondván: Nem hallottad-é, hogy Adónia, a Haggit fia uralkodik, és a mi urunk Dávid nem tud róla semmit?
  2 Sám. 11,2., 2 Sám. 11,5., 2 Sám. 11,27.
 12. Jövel azért, hadd adjak néked tanácsot, hogy megmentsd a te életedet, és a te fiadnak, Salamonnak életét.
 13. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt néki: Uram király, nemde nem esküdtél-é meg a te szolgálóleányodnak ilyenképen: Salamon, a te fiad uralkodik én utánam, és õ ül az én királyi székembe? Miért uralkodik hát Adónia?
  1 Kir. 1,30.
 14. És ímé mialatt még te ott a királylyal beszélsz, én is bemegyek utánad, és kiegészítem a te beszédidet.
 15. És beméne Bethsabé a királyhoz a kamarába. És a király igen megvénhedett vala, és a Súnembõl való Abiság szolgál vala a királynak.
  1 Kir. 1,3.
 16. És fejet hajta Bethsabé, és meghajtá magát a királynak. És monda a király: Mit kivánsz?
 17. Felele néki Bethsabé: Édes uram, te megesküdtél az Úrra, a te Istenedre a te szolgálóleányodnak ilyenképen: Salamon, + a te fiad uralkodik én utánam, és õ ül az én királyi székembe.
  1 Kir. 1,30., 1 Krón. 22,9.
 18. És ímé mégis Adónia lett királylyá; és ímé, uram király, te nem tudsz errõl semmit.
 19. Mert áldozott ökrökkel és nagy sok kövér barmokkal bõségesen, és vendégekké hívta a királynak minden fiait, és Abjátár papot és Joábot, a seregnek hadnagyát, csak Salamont, a te szolgádat nem hívta meg.
  1 Kir. 1,9., 1 Kir. 1,10.
 20. Még most te vagy, Uram, a király; az egész Izráel népének szemei reád néznek, hogy megjelentsed nékik, kicsoda fog ülni az én uramnak, a királynak székében, õ utána.
 21. De ha az én uram, a király, az õ atyáival elaluszik: akkor én és az én fiam, Salamon leszünk bûnösök.
 22. És ímé, mikor még a királylyal szólana, Nátán próféta megérkezék.
  1 Kir. 1,14.
 23. És bejelenték a királynak, mondván: Itt van Nátán próféta. És bemenvén a király eleibe, meghajtá magát a király elõtt, arczczal a földre leborulván.
 24. És monda Nátán: Uram király, te mondottad-é: Adónia legyen én utánam a király, és õ üljön az én királyi székembe?
 25. Mert ma aláment, és áldozott ökrökkel és kövér barmokkal bõségesen, és vendégekké hívta a királynak minden fiait és a seregnek hadnagyait és Abjátár papot: és ímé õk esznek és isznak õ elõtte, és immár azt kiáltották: Éljen Adónia király!
  1 Kir. 1,7.
 26. Engem pedig, a ki a te szolgád vagyok, és Sádók papot és Benáját, a Jójada fiát, és Salamont, a te szolgádat nem hívta meg.
  1 Kir. 1,10.
 27. Avagy az én uramtól, a királytól lett-é ez a dolog, hogy nem adtad tudtára a te szolgádnak, kicsoda fogna ülni az én uramnak, a királynak székiben az õ holta után.
 28. És felelvén Dávid király, monda: Hívjátok hozzám Bethsabét, a ki beméne a király eleibe, és megálla a király elõtt.
 29. És megesküvék a király, mondván: Él az Úr, a ki megszabadította az én lelkemet minden nyomorúságból,
 30. Hogy a miképen megesküdtem néked az Úrra, Izráel Istenére, ezt mondván: A te fiad Salamon uralkodik én utánam, és õ ül az én királyi székembe én helyettem: ezt ma így meg is teszem.
  1 Kir. 1,17.
 31. És fejet hajta Bethsabé, arczczal a földre leborulván, és magát meghajtván a király elõtt, monda: Éljen az én uram, Dávid király, mindörökké!
 32. Azután monda Dávid király: Hívjátok hozzám Sádók papot és Nátán prófétát és Benáját, + Jójadának fiát. És ezek bemenének a király eleibe.
  1 Kir. 1,8., 1 Krón. 27,5., 1 Krón. 27,6.
 33. És monda nékik a király: Vegyétek mellétek a ti uratoknak szolgáit, és ültessétek Salamont, az én fiamat az én öszvéremre, és vigyétek alá õt Gihonba;
 34. És kenje õt ott Sádók pap és Nátán próféta Izráelnek királyává; és fújjátok meg a harsonákat, és kiáltsátok: Éljen Salamon király!
  1 Kir. 1,39., 1 Kir. 1,40.
 35. És jõjjetek fel onnét õ utána; és eljövén, üljön az én királyi székembe, és õ uralkodjék én helyettem; mert immár meghagytam néki, hogy õ legyen fejedelme mind Izráelnek, mind Júdának.
 36. Felele akkor Benája, a Jójada fia a királynak, és monda: Ámen! Így szóljon az Úr, az én uramnak, a királynak Istene is.
  2 Sám. 23,20.
 37. A miképen vele volt az Úr az én urammal, a királylyal: azonképen legyen vele Salamonnal is, és magasztalja feljebb az õ királyi székét az én uramnak, Dávid királynak királyi székénél.
 38. Aláméne azért Sádók pap és Nátán próféta és Benája, a Jójada fia, a Kereteusok is és a Peleteusok, és felülteték Salamont a Dávid király öszvérére, és alávivék õt Gihonba.
  2 Sám. 20,7., 2 Sám. 20,23.
 39. És vevé Sádók pap az olajos szarut az Úr sátorából, és megkené Salamont; + azután kürtölének, és az egész nép ezt kiáltá: Éljen Salamon király!
  1 Krón. 29,22., 1 Krón. 22,9., 1 Krón. 22,10.
 40. És felvonult utána az egész nép, és a nép sípolt és felette ujjongott, úgy hogy a föld is megrepedne kiáltásuk zajától.
 41. És Adónia is meghallotta és vendégei is mind, a kik nála valának, miután a lakomát már elvégezték; és meghallá Joáb is a kürtölés szavát, és monda: Miért e zaj és mozgás a városban?
  1 Kir. 1,7., 1 Kir. 1,9.
 42. És a mikor õ még szólana, ímé megérkezék Jonathán, az Abjátár pap fia. És monda Adónia: Jõjj be, mert megbízható férfiú vagy, és jó hírt mondasz.
  1 Kir. 1,7., 2 Sám. 15,27.
 43. Jonathán pedig felelvén, monda Adóniának: Igen, a mi urunk, Dávid király, Salamont tette királylyá.
 44. És elküldötte õ vele Sádók papot a király és Nátán prófétát, és Benáját, a Jójada fiát, a Kereteusokat is és Peleteusokat, és õt a király öszvérére ülteték,
  2 Sám. 20,7., 2 Sám. 20,23.
 45. És Sádók pap Nátán prófétával együtt királylyá kente fel õt Gihonnál, és onnét vonulnak fel örömmel; ettõl zendült meg a város. Ez az a zaj, a melyet hallottatok.
  2 Sám. 15,27.
 46. És immár be is ült Salamon az országnak királyi székibe;
 47. És a király szolgái is bemenének, hogy áldják a mi urunkat, Dávid királyt, mondván: Tegye az Isten a Salamon nevét híresebbé a te nevednél, és magasztalja feljebb az õ székit a te székednél. És meghajtá magát a király az õ ágyán.
  1 Kir. 3,12., 2 Sám. 7,9.
 48. És ekképen is szóla a király: Áldott az Úr, Izráel Istene, a ki adott e mai napon olyat, a ki szemeim láttára helyettem üljön az én királyi székemben.
 49. Akkor megrettenének, és felkelének mindnyájan a hivatalosok, a kik Adóniával valának, és kiki mind dolgára méne.
 50. De Adónia félt Salamontól, és felkészülve elfutott, és megragadta az oltárnak szarvait.
  1 Kir. 3,28.
 51. Hírül adák pedig Salamonnak ilyen szókkal: Ímé Adónia Salamon királytól való féltében megfogá az oltárnak szarvait, ezt mondván: Esküdjék meg ma nékem Salamon király, hogy meg nem öli az õ szolgáját fegyverrel.
 52. És monda Salamon: Ha jámbor lészen, egy hajszál fejérõl le nem esik a földre; de ha gonoszság találtatik õ benne, + meg kell halnia.
  1 Sám. 14,45., 1 Kir. 2,21., 1 Kir. 2,25.
 53. Elkülde azért Salamon király, és elhozák õt az oltártól; és eljövén meghajtá magát Salamon király elõtt; és monda Salamon király: Menj el a te házadhoz.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.