MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 1. Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, a melyet látott Samária és Jeruzsálem felõl.
  Jer. 26,18., Jer. 26,19.
 2. Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége. És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek; az Úr az õ szent templomából!
  Hós. 5,5., Hós. 7,10.
 3. Mert ímé, kijõ az Úr az õ helyérõl, és leszáll és lépdel a földnek magaslatain.
  Ésa. 26,21.
 4. És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a visz a tûz elõtt, mint a meredekrõl leszakadó vizek.
  Zsolt. 97,5.
 5. A Jákób vétkéért lészen mindez, és az Izráel házának bûnei miatt! Micsoda a Jákób vétke? Avagy nem Samária-é? És mik a Júda magaslatai? Avagy nem Jeruzsálem-é?
 6. De olyanná teszem Samáriát, mint a mezõben való kõrakás, szõlõ-plánták helyévé; és lezúdítom a völgybe az õ köveit, és még fundamentomait is kimutatom.
  Hós. 9,6., Hós. 12,11.
 7. Faragott képei mind összetöretnek és minden ajándékát tûz égeti meg. Minden bálványait semmivé teszem; mert paráznaság bérébõl gyûjtögette azokat, azért ismét paráznaság bérévé legyenek.
  Hós. 2,4., Hós. 8,6., Hós. 10,2.
 8. E miatt kesergek és jajgatok; ruhátalan és mezítelen járok. Üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a struczmadarak.
 9. Mert halálosak az õ sebei. Bizony Júdáig ér; népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig.
  2 Kir. 18,13.
 10. Gáthban hírül ne adjátok; sírván ne sírjatok; Beth-le-Afrában porba heveredtem.
  2 Sám. 1,20.
 11. Költözzetek el, Safirnak lakója gyalázatos meztelenül! Nem vonult ki Saanán lakosa; Beth-Eselnek siralma nem enged tartózkodni.
 12. Mert beteg lett Marótnak lakosa az õ javai miatt; mert veszedelem szállt le az Úrtól Jeruzsálemnek kapujára.
 13. Gyors paripához kösd a szekeret, Lákisnak lakója! ki a bûnnek kezdõje valál a Sion leányánál. Bizony te benned találtatnak Izráel vétkei!
  2 Sám. 18,14., 2 Sám. 19,8.
 14. Azért adj válólevelet Moreset-Gátnak! Akzib házai megcsalják Izráel királyait.
 15. Még hozok én te néked örököst, Marésa lakosa; Adullámig hat el Izráel dicsõsége!
 16. Nyírd le, kopaszítsd meg magadat a te gyönyörûséges fiaidért! Szélesítsd meg kopaszságodat, mint a keselyû; mert rabságra vitettek el tõled!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.