HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 1. Ne örvendezz Izráel oly vígan, mint a pogányok; mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtõl, és szeretted a bûnbért minden búzaszérûn.
  Hós. 2,4., Hós. 2,11.
 2. Szérû és sajtó nem tartja el õket; hiányozni fog abból a must.
  Hós. 2,8., Hós. 2,11.
 3. Nem maradnak az Úr földén, hanem Égyiptomba tér vissza Efraim; Assiriában tisztátalant esznek.
  Hós. 8,13.
 4. Nem áldoznak az Úrnak borral; és nem lesznek kedvesek elõtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök csak étvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr házába.
 5. Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?
 6. Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyûjti be, Móf temeti el õket. Ezüst kincsöket a csalán örökli; tövis lesz + sátoraikban.
  Hós. 9,3., Hós. 8,13., Ámós. 3,4., Hós. 10,8.
 7. Elérkeztek a számadásnak napjai; elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja majd Izráel! Bolond a próféta, õrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt és mert akkora a gyûlölség.
 8. Efraim szétnéz az én Istenem mellett. A prófétának minden útaira háló vettetett; gyûlölség van Istenének házában.
  Hós. 4,12.
 9. Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az õ gonoszságokat.
  Hós. 10,9., Bir. 19,22., Bir. 19,25.
 10. Mint szõlõfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa elsõ termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat; de bementek Baál-Peorhoz + és a gyalázatosnak adták magokat, és útálatossá váltak, mint a mit szerettek.
  5 Móz. 32,10., 4 Móz. 25,3., Zsolt. 106,28.
 11. Efraim! Elszáll dicsõségök, mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás!
  Hós. 10,3., Hós. 10,6., Hós. 10,7.
 12. Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem õket; sõt még nékik is jaj, ha elfordulok tõlök.
 13. Efraim, a mint néztem, mint Tírus van plántálva a mezõben; de Efraimnak mégis az öldöklõhöz kell kihoznia az õ fiait.
  Jer. 21,13., Jer. 17,3.
 14. Adj nékik oh Uram! Mit adj? Adj nékik meddõ méhet és kiszáradt emlõket.
 15. Minden gonoszságuk Gilgálban van, mert ott gyûlöltem meg õket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiûzöm õket házamból; + nem szeretem õket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütõk.
  Hós. 4,15., Hós. 12,11., Hós. 9,3., Hós. 9,6.
 16. Meg van verve Efraim, gyökerök elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhöknek szerelmes magzatit.
  Hós. 9,11., Hós. 9,12.
 17. Elveti õket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok között.
  Hós. 9,3., Hós. 9,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.