Pál apostol második levele Timóteushoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Kérve-kérlek Istenre s Krisztus Jézusra, ki ítélni fog eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és országára:
 2. hirdesd az Igét! Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!
 3. Eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket,
 4. elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak.
 5. Te azonban maradj mindig meggondolt, viseld el a bajokat, lásd el az igehírdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat.
 6. Én ugyanis nemsokára áldozatul esem, s közel van már elköltözésem ideje.
 7. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
 8. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét.

  Befejezés

 9. Siess, jöjj mielőbb!
 10. Démász ugyanis a világ kedvéért elhagyott és Tesszelonikába ment, Kreszcensz Galáciába, Títusz meg Dalmáciába.
 11. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé és hozd el, hasznát tudom venni szolgálatomban.
 12. Tichikuszt Efezusba küldtem.
 13. Köpenyemet, melyet Troászban Karposznál hagytam, arra jövet hozd magaddal. A könyveket is, főleg pedig a pergamen tekercseket.
 14. Alexander, a rézműves, sok rosszat tett velem. Az Úr majd megfizet neki tettei szerint.
 15. Te is őrízkedjél tőle, nagyon ellenszegült szavainknak.
 16. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra. Mindenki cserbenhagyott. Ne rovassék föl nekik!
 17. Ám az Úr pártomra állt és erőt öntött belém, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam, s tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából.
 18. Az Úr továbbra is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és mennyei országának üdvösségére vezet. Dicsőség neki mindörökkön-örökké! Amen.
 19. Köszöntsd Priszkát és Akvilát, továbbá Onéziforosz családját.
 20. Erasztosz Korintusban maradt. Tromifoszt betegen hagytam Milétoszban.
 21. Siess, hogy a tél beállta előtt megjöhess. Köszöntenek Eubúlosz, Pudensz, Línusz, Klaudia és az összes testvérek.
 22. Az Úr Jézus (Krisztus) legyen lelkeddel! Kegyelem veletek. (Amen.)

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.


7-8. Az Apostol a földi életet atléták küzdelméhez és versenyéhez hasonlítja (1Kor. 9,26). A győztesek jutalma a babérkoszorú, itt az örök jutalom jelképe.

10. Démász szent Pál első római fogsága idején volt hűséges munkatársa. Kol. 4,14; Filem.24. is említi.

12. Tihikuszról lásd ApCsel. 20,4; Ef. 6,21; Kol. 4,7; Tit. 3,12.

19. Priszcilláról és Akvilárol Róm. 16,3

20. Erasztuszról ApCsel. 19,22; Róm. 16,23. Trofimuszról ApCsel. 20,4; ApCsel. 21,29.

21. Linusz valószínűleg azonos szent Péter első utódával a római székben.