HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 1. Halljátok meg az Úrnak beszédét Izráel fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.
  Mik. 6,2.
 2. Hamisan eszküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.
  Ezék. 22,6., Ezék. 22,12., Ámós. 4,1., Ámós. 5,7., Ámós. 6,12., Ámós. 8,4., Ámós. 8,6., Mik. 2,1., Mik. 2,2., Mik. 2,8., Mik. 2,9., Mik. 3,2., Mik. 3,3., Mik. 3,9., Mik. 3,10., Mik. 3,11., Mik. 6,10., Mik. 6,12.
 3. Azért búsul a föld és elerõtlenül minden, a mi azon lakik, a mezõ vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszíttetnek.
  Ámós. 5,16., Ámós. 5,17.
 4. Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddõzzék! hiszen a te néped olyan, mint azok, a kik a pappal czivódnak.
 5. De elesel nappal és elesik veled a próféta is éjjel; anyádat is elveszítem.
 6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényérõl, elfeledkezem én is a te fiaidról.
  Hós. 4,1., Hós. 4,14., Jer. 4,22., Ésa. 5,13.
 7. Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem; de gyalázatra fordítom dicsõségöket!
 8. Népem vétkébõl élõsködnek õk és bûneik után áhítozik lelkök.
 9. De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem õket az õ útaikért, és megfizetek néki cselekedeteiért.
  Ésa. 24,12.
 10. Esznek majd, de meg nem elégesznek; fajtalankodnak, de nem szaporodnak, + mert megszüntek az Úrra vigyázni.
  Hós. 9,2., Mik. 6,14., Hós. 8,14., Hós. 12,16.
 11. Paráznaság, bor és must elveszi az észt!
  Hós. 5,4.
 12. Népem az õ bálványát kérdezi, és az õ pálczája mond néki jövendõt; mert a fajtalanság + lelke megtéveszt, és paráználkodnak az õ Istenök megett.
  Jer. 2,27., Hós. 5,4.
 13. A hegyek tetején áldoznak és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörõk a ti menyeitek.
  Ezék. 20,28.
 14. Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörõk, mert õk magok is félremennek a paráznákkal és áldoznak a kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik.
  Ámós. 2,7.
 15. Ha te paráználkodol is Izráel, csak a Júda ne vétkezzek! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Beth-Avenbe! és ne esküdjetek így: Él az Úr!
 16. Mert szilajkodik Izráel mint a szilaj üszõ; most tágas földön legelteti õket az Úr, mint a bárányt.
 17. Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd hát magára!
  Hós. 7,16.
 18. Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak; igen szeretik pajzsaik a gyalázatot.
  Zsolt. 47,9.
 19. Szárnyaihoz köti õt a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.