HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 1. Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem õt, és Égyiptomból hívtam + ki az én fiamat.
  2 Móz. 4,22., 2 Móz. 4,23., Mát. 2,15.
 2. A mint hívták õket, úgy mentek el elõlök: a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak füstöltek.
 3. Pedig én tanítottam járni Efraimot; õ vette õket karjaira, de õk nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg õket.
  5 Móz. 32,10., Ésa. 46,3., Ésa. 46,4.
 4. Emberi kötelékekkel vontam õket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájok, mint a kik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe.
 5. Nem tér vissza Égyiptom földére; hanem Assiria lesz az õ királya, mert nem akarnak megtérni.
 6. És fegyver száll az õ városaira, és elpusztítja az õ zárait, és felemészti õket a szándékaik miatt.
 7. Mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tõlem. Ha hivogatják is õt a magasságos Istenhez, senki nem indul meg rajta.
  Hós. 11,2., Jer. 10,12.
 8. Miképen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izráel!? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, a milyen Seboim?! Megesett bennem az én szívem; fellángolt minden szánalmam!
  1 Móz. 19,24., 1 Móz. 19,25., 5 Móz. 29,23.
 9. Nem végzem el haragomnak hevét; nem fordulok vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én és nem ember, a Szent te közötted, és nem haraggal jövök én.
  Jer. 31,20., Ésa. 55,7., Ésa. 55,9., Malak. 3,6.
 10. Az Urat fogják követni. Ordít, mint az oroszlán; ha õ ordít, remegve gyûlnek össze fiak napnyugot felõl.
  Hós. 5,15.
 11. Rettegve jõnek elõ, mint a madár, Égyiptomból, és mint a galamb, Assiriának földébõl; és letelepítem õket házaikba, ezt mondja az Úr!
 12. Körülvett engem Efraim hazugsággal, az Izráel háza pedig csalárdsággal; de Júda uralkodik még az Istennel és a hûséges + Szenttel.
  Hós. 4,2., Hós. 5,10., Hós. 8,14.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.