JÓEL PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3.

 1. Mert ímé, azokon a napokon és abban az idõben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:
 2. Egybegyûjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem õket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;
  Jóel. 3,12.
 3. Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, hogy ihassanak.
 4. Sõt néktek is mi közötök velem, Tírus, Sidon és Filiszteának egész környéke?! Vajjon bosszút állani jöttök-é reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani; nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat!
  Ezék. 26,2., Ezsdr. 1,1., Ezsdr. 1,11.
 5. Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és aranyomat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek;
 6. És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a Jávánok fiainak, hogy messze vessétek õket határaiktól:
  Ezék. 27,13.
 7. Ímé, kiindítom õket a helybõl, a hova eladtátok õket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat.
  Jer. 25,12., Ezsdr. 1,1., Ezsdr. 1,11.
 8. És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják õket a Sabeusoknak, a messze lakó népnek; mert ezt végezte az Úr.
 9. Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harczra; indítsátok fel a hõsöket. Járuljanak elé, jõjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!
 10. Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hõs vagyok!
 11. Siessetek és jõjjetek el ti népek mindenfelõl, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hõseidet!
 12. Serkenjenek fel és jõjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket.
 13. Ereszszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az õ gonoszságuk!
  Jóel. 2,24., Jel. 14,15., Jel. 14,20.
 14. Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!
 15. A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket;
  Jóel. 2,10., Jóel. 2,31., Ezék. 32,7., Ezék. 32,8.
 16. Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálembõl, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az õ népének oltalma és az Izráel fiainak erõssége!
  Jóel. 2,10., Jer. 25,30.
 17. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, + és idegenek nem vonulnak át többé rajta.
  Zsolt. 132,13., Zsolt. 132,14., Ésa. 4,2., Ésa. 4,5.
 18. És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bõ vízzel ömledez, és forrás fakad + az úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét.
  Jóel. 2,23., Jóel. 2,26., Ámós. 9,13., Ámós. 9,14., Ezék. 47,1., Ezék. 47,9.
 19. Égyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá; a Júda fiain való erõszakosságért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földén.
  Ezék. 25,13., Ezék. 29,9., Ezék. 32,15.
 20. De a Júda örökké megmarad; Jeruzsálem is nemzetségrõl nemzetségre.
  Ámós. 9,14., Ámós. 9,15.
 21. És kitisztítom vérökbõl, a melybõl még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye!
  Ésa. 4,3.

Fejezetek: 1, 2, 3.