JÓZSUÉ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,
  Józs. 17,4.
 2. És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelõket barmaink részére.
  4 Móz. 35,2., 4 Móz. 35,5.
 3. Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az õ örökségökbõl, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelõit.
 4. Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétõl, a Simeon nemzetségétõl és a Benjámin nemzetségétõl sors szerint tizenhárom város;
 5. Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétõl és Manassé fél nemzetségétõl sors szerint tíz város.
 6. A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétõl, a Nafthali nemzetségétõl és Manassénak Básánban levõ fél nemzetségétõl sors szerint tizenhárom város;
 7. Mérári fiainak az õ családjaik szerint a Rúben nemzetségétõl, Gád nemzetségétõl és Zebulon nemzetségétõl tizenkét város.
 8. Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelõit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.
 9. Adák pedig a Júda fiainak nemzetségébõl és Simeon fiainak nemzetségébõl ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.
 10. És lõn, hogy esék a sors elõször a Lévi fiai közül való Kerátnak családjaiból az Áron fiaira.
  1 Krón. 6,54.
 11. És adák nékik az Anák atyjának városát, Kirjáth-Arbát, azaz + Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levõ legelõit;
  Józs. 15,13., Józs. 20,7., Józs. 14,14., 1 Krón. 6,55.
 12. A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.
  Józs. 14,14., Józs. 15,13.
 13. Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelõjét, Libnát és annak legelõjét.
 14. Jatthirt és annak legelõjét; Estemoát és annak legelõjét;
 15. Holont és annak legelõjét, és Debirt és annak legelõjét;
 16. Aint és annak legelõjét, Juttát és annak legelõjét, Béth-Semest és annak legelõjét. Kilencz várost e két nemzetségbõl.
  1 Sám. 6,11., 1 Sám. 6,15., 2 Kir. 14,11., 2 Kir. 14,13.
 17. A Benjámin nemzetségébõl pedig Gibeont és annak legelõjét, Gébát és annak legelõjét;
 18. Anathótot és annak legelõjét, Almont és annak legelõjét: négy várost.
  Jer. 1,1.
 19. Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelõi.
 20. A Kehát fiai családjainak pedig, s a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az õ sorsuk szerint, az Efraim nemzetségébõl valának.
  1 Krón. 6,61.
 21. Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelõjét az Efraim hegyén, És Gezert és annak legelõjét;
  1 Krón. 6,67.
 22. Kibczaimot és annak legelõjét, Béth-Horont és annak legelõjét: négy várost.
 23. A Dán nemzetségébõl pedig Elthekét és annak legelõjét, Gibbethont és annak legelõjét;
 24. Ajjálont és annak legelõjét; Gath-Rimmont és annak legelõjét; négy várost.
 25. A Manassé fél nemzetségébõl pedig: Taanákot és annak legelõjét, Gath-Rimmont és annak legelõjét: két várost.
 26. Összesen tíz várost és azoknak legelõit a Kehát fiai többi családjainak.
 27. A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, adák a Manassai fél nemzetségébõl a gyilkosok menekülésének városát, + Gólánt Básánban és annak legelõjét, és Beesterát és annak legelõjét: két várost.
  Józs. 21,33., 1 Krón. 6,62., Józs. 20,8.
 28. Az Issakhár nemzetségébõl pedig: Kisjont és annak legelõjét, Dobráthot, és annak legelõjét,
 29. Jármutot és annak legelõjét, és Én-Gannimot és annak legelõjét: négy várost.
 30. Az Áser nemzetségébõl pedig: Misált és annak legelõjét, Abdont és annak legelõjét,
  1 Krón. 6,74.
 31. Helkathot és annak legelõjét, és Rehobot és annak legelõjét: négy várost.
 32. A Nafthali nemzetségébõl pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelõjét, Hammonth-Dórt és annak legelõjét, és Karthant és annak legelõjét: három várost.
  Józs. 20,7.
 33. A Gersoniták összes városai, az õ családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelõi.
  Józs. 21,27.
 34. A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralévõ Lévitáknak, adák a Zebulon nemzetségébõl: Jokneámot és annak legelõjét, Karthát és annak legelõjét,
  1 Krón. 6,63.
 35. Dimnát és annak legelõjét, Nahalált és annak legelõjét; négy várost.
 36. A Rúben nemzetségébõl pedig: Béczert és annak legelõjét, Jahczát és annak legelõjét,
 37. Kedémothot és annak legelõjét, és Méfaathot és annak legelõjét: négy várost.
 38. A Gád nemzetségébõl pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelõjét, Mahanaimot és annak legelõjét,
  Józs. 20,8.
 39. Hesbont és annak legelõjét; Jaézert és annak legelõjét: összesen négy vársot.
 40. A Mérári fiainak városai az õ családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az õ sorsuk szerint összesen tizenkét város.
 41. A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelõivel.
  4 Móz. 35,7.
 42. Valának ezek a városok a tulajdonképeni város és körülöttök azoknak legelõi. Így vala ez mind e városoknál.
 43. Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felõl megesküdött vala, hogy odaadja azt az õ atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.
  1 Móz. 12,7., 1 Móz. 15,7., 1 Móz. 15,13., 1 Móz. 15,21., 5 Móz. 34,4.
 44. Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelõl, szintén úgy, a mint megesküdött vala az õ atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.
  5 Móz. 11,25.
 45. Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz + betelt.
  Józs. 23,14., Józs. 21,43., Józs. 21,44.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.