A JÁNOS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

 1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
 2. Ez kezdetben az Istennél vala.
 3. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
 4. Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
 5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
 6. Vala egy Istentõl küldött ember, kinek neve János.
 7. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen õ általa.
 8. Nem õ vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
 9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
 10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt.
 11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt.
 12. Valakik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az õ nevében hisznek;
 13. A ki nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl születtek.
 14. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
 15. János bizonyságot tett õ róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kirõl mondám: A ki utánam jõ, elõttem lett, mert elõbb volt nálamnál.
  Ján. 1,27., Ján. 1,30.
 16. És az õ teljességébõl vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
 17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
 18. Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki õt.
 19. És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálembõl, hogy megkérdezzék õt: Kicsoda vagy te?
 20. És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.
  Ján. 3,28.
 21. És kérdezék õt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És õ felele: Nem.
 22. Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felõl?
 23. Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.
  Ésa. 40,3.
 24. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:
 25. És megkérdék õt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?
 26. Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.
 27. Õ az, a ki utánam jõ, a ki elõttem lett, a kinek én nem + vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.
  Ján. 1,15., Ján. 1,30., Mát. 3,11.
 28. Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.
 29. Másnap látá János Jézust õ hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki + elveszi a világ bûneit!
  Jel. 5,12., Ésa. 53,7.
 30. Ez az, a kirõl én ezt mondám: Én utánam jön egy férfiú, a ki elõttem lett, mert elõbb volt nálamnál.
  Ján. 1,15., Ján. 1,27.
 31. És én nem ismertem õt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.
 32. És bizonyságot tõn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égbõl, mint egy galambot; és megnyugovék õ rajta.
  Mát. 3,16., Márk. 1,10., Luk. 3,21.
 33. És én nem ismertem õt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.
  Mát. 3,11., Csel. 1,5.
 34. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
 35. Másnap ismét ott állt vala János és kettõ az õ tanítványai közül;
 36. És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
  Ján. 1,29.
 37. És hallá õt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
 38. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:
 39. Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?
 40. Monda nékik: Jõjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.
 41. A kettõ közül, a kik Jánostól ezt hallották és õt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
  Mát. 4,18.
 42. Találkozék ez elõször a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
 43. És vezeté õt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kõszikla).
  Mát. 16,18., Mát. 16,19.
 44. A következõ napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
 45. Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.
  Ján. 12,21.
 46. Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felõl írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
  1 Móz. 3,15., 1 Móz. 22,18., 1 Móz. 49,10., 5 Móz. 18,15., 5 Móz. 18,18., 2 Sám. 7,12., Ésa. 4,1., Ésa. 7,14., Ésa. 9,6., Ésa. 40,10., Ésa. 40,11., Ésa. 53,1., Ésa. 53,12., Jer. 23,5., Jer. 33,14., Jer. 33,15., Ezék. 34,23., Ezék. 37,24., Dán. 9,24., Mik. 5,2., Zak. 6,12., Zak. 6,13., Zak. 9,9.
 47. És monda néki Nátánael: Názáretbõl támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
  Ján. 7,41.
 48. Látá Jézus Nátánaelt õ hozzá menni, és monda õ felõle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.
 49. Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielõtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
 50. Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!
  Zak. 9,9.
 51. Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
 52. És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.
  1 Móz. 28,12., Mát. 4,11., Márk. 1,13., Luk. 22,43.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.