ÁMÓS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 1. Így szól az Úr: Három bûne miatt a Moábnak, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert mészszé égette Edom királyának csontjait!
  Ezék. 25,11., Ezék. 25,14.
 2. Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Kerijjoth palotáit, és meghal Moáb a zajban, hadi lárma közt, a kürt zengése közben.
 3. Kivágom a birót közüle, és minden fejedelmit megölöm vele egyetemben, ezt mondja az Úr.
 4. Így szól az Úr: Három bûne miatt a Júdának, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert megvetették az Úrnak törvényét és nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették õket az õ hazugságaik, a melyeket az õ atyáik követtek.
 5. Tüzet vetek azért Júdára, és az emészti meg Jeruzsálem palotáit.
 6. Így szól az Úr: Három bûne miatt az Izráelnek, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltõ saruért.
  Hós. 4,2., Hós. 4,3., Ámós. 8,6., Jóel. 3,3.
 7. A kik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atyja egy leányhoz járnak, hogy megfertõztessék az én szent nevemet.
  Ámós. 8,4.
 8. Zálogos ruhákon nyujtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát iszszák az õ istenök házában.
  Ámós. 6,6., Hós. 8,11.
 9. Pedig én irtottam ki elõlük az Emoreusokat, a kik magasak voltak, mint a czédrusok, erõsek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul.
  4 Móz. 13,32., 4 Móz. 13,34., 4 Móz. 21,21., 4 Móz. 21,23.
 10. És én hoztalak fel Égyiptom földérõl, és negyven esztendeig és hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az Emoreusok földét.
  2 Móz. 12,51., 5 Móz. 8,2.
 11. És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül és nazirokat ifjaitok közül. Nem így van-é vajjon, Izráel fiai? ezt mondja az Úr.
  4 Móz. 6,1., 4 Móz. 6,8., Siral. 4,7.
 12. De a nazirokat borral itattátok, és prófétákra ráparancsoltatok, mondván: Ne prófétáljatok!
  Ámós. 7,13., Ésa. 30,10.
 13. Ímé, én is lenyomlak titeket, ott a hol vagytok, mint a cséplõ szekér lenyomja a kévékkel teli szérût.
 14. Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erõsíti meg az erõst az õ ereje, és a hõs sem menekedhetik.
 15. Nem állja meg helyét az íjj-hordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, és a lovon ülõ sem menekedhetik.
 16. És a bátor szívû is a hõsök között meztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.