PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT ELSÕ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, a mely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
  2 Thess. 1,1., 1 Pét. 5,12., 2 Kor. 1,1., Csel. 17,1., Csel. 17,10.
 2. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;
  1 Kor. 1,4., 2 Thess. 1,3.
 3. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felõl való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten elõtt, a mi Atyánk elõtt:
  1 Thess. 3,6., 1 Thess. 3,5., 1 Thess. 3,8., Zsid. 6,10., Jak. 2,17., 1 Kor. 13,13.
 4. Tudván, Istentõl szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;
  2 Thess. 2,13., Kol. 3,12.
 5. Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erõkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.
  1 Thess. 2,5., 1 Thess. 2,13., 1 Kor. 2,4., 1 Kor. 2,5., 1 Kor. 2,20., Zsid. 6,11., 2 Kor. 6,3., 2 Kor. 6,7.
 6. És ti a mi követõinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;
  1 Thess. 2,2., 1 Thess. 2,9., 1 Thess. 2,14., 1 Kor. 4,16., 2 Thess. 3,7., 2 Thess. 3,9.
 7. Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívõre nézve.
  1 Thess. 4,10.
 8. Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tõletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annnyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.
  2 Thess. 1,4., Róm. 1,8.
 9. Mert azok magok hirdetik felõlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élõ és igaz Istennek szolgáljatok,
  1 Thess. 2,1., Csel. 14,15., 1 Kor. 12,2.
 10. És várjátok az Õ Fiát az égbõl, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendõ haragtól.
  1 Thess. 4,16., Csel. 1,11., Róm. 5,9., Mát. 3,7., Fil. 3,20.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.