AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Lõn pedig Ikóniumban, hogy õk együtt menének be a zsidók zsinagógájába, és prédikálának, úgyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lõn hívõvé.
 2. A kik azonban a zsidók közül nem hivének, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen.
 3. Azért sok idõt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az õ kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az õ kezeik által.
  Csel. 4,29., Csel. 4,30., Zsid. 2,4.
 4. De a városnak sokasága meghasonlék; és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának.
 5. És mikor a pogányok és zsidók az õ fõembereikkel egybe támadást indítának, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék õket,
 6. Õk megtudták, és elfutának Likaóniának városaiba, Listrába és Derbébe, és a körülvaló tartományba,
 7. És ott prédikálják vala az evangyéliomot.
 8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az õ anyjának méhétõl fogva sánta volt, és soha nem járt.
  Csel. 3,2., Csel. 3,8.
 9. Ez hallá Pált beszélni: a ki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul,
 10. Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.
  Ésa. 35,6.
 11. A sokaság pedig mikor látta, a mit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban!
 12. És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy õ volt a szóvivõ.
 13. Jupiter papja pedig, a kinek temploma az õ városuk elõtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala.
 14. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának, kiáltván
 15. És ezt mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetû emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élõ Istenhez + térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat:
  Csel. 10,25., Csel. 10,26., 1 Thess. 1,9., Csel. 4,24., Csel. 17,24.
 16. Ki az elmúlt idõkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni:
  Csel. 17,30., Róm. 1,24.
 17. Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevõnk volt, adván mennybõl esõket és termõ idõket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket.
  Csel. 17,27., Csel. 17,28., Róm. 1,19., Róm. 1,20.
 18. És ezeket mondván, nagynehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék.
 19. Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt.
  2 Kor. 11,25., 2 Tim. 3,11.
 20. De mikor körülvették õt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe.
 21. És miután hirdették az evangyéliomot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérének Listrába, Ikoniumba és Antiókhiába.
 22. Erõsítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell + nékünk az Isten országába bemennünk.
  Csel. 11,23., Csel. 11,13., Csel. 11,43., Mát. 10,38., Mát. 10,39., 1 Thess. 3,3., 1 Thess. 3,4., 2 Tim. 3,12.
 23. Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bõjtölésekkel + egybe, ajánlák õket az Úrnak, kiben hittek vala.
  Tit. 1,5., Csel. 13,3.
 24. És Pisidián általmenvén, menének Pamfiliába.
 25. És miután Pergában hirdették az ígét, lemenének Attáliába;
 26. És onnét elhajózának Antiókhiába, a honnét az Isten kegyelmére bízták volt õket arra a munkára, melyet elvégeztek.
 27. Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedett az Isten õ velök, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre.
 28. Ott aztán nem kevés idõt töltöttek a tanítványokkal.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.