A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelõ János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.
  Luk. 1,13., Luk. 3,2.
 2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
  Mát. 4,17.
 3. Mert ez az, a kirõl Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az õ ösvényeit.
  Ésa. 40,3., Ján. 1,23.
 4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszõrbõl vala, és bõröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
  2 Kir. 1,8.
 5. Ekkor kiméne õ hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
 6. És megkeresztelkednek vala õ általa a Jordán vizében, vallást tevén az õ bûneikrõl.
 7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek õ hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendõ haragjától megmeneküljetek?
  Luk. 3,7.
 8. Teremjetek hát megtéréshez illõ gyümölcsöket.
  Luk. 3,8.
 9. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekbõl is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
  Luk. 3,8., Ján. 8,39., Róm. 2,28., Róm. 2,29., Róm. 4,12.
 10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tûzre vettetik.
  Luk. 3,9.
 11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jõ, erõsebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; + õ Szent Lélekkel és tûzzel keresztel majd titeket.
  Márk. 1,8., Ján. 1,26., Ján. 1,27., Ján. 1,33., Csel. 1,5.
 12. A kinek szóró lapát van az õ kezében, és megtisztítja az õ szérûjét; és az õ gabonáját csûrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tûzzel.
  Mát. 13,30.
 13. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék õ általa.
  Márk. 1,9., Márk. 1,10., Luk. 3,21.
 14. János azonban visszatartja vala õt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jõsz én hozzám?
 15. Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.
 16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és õ látá az Istennek Lelkét alájõni mintegy galambot és õ reá szállani.
  Márk. 1,10., Luk. 3,21., Luk. 3,22., Ján. 1,32.
 17. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben + én gyönyörködöm.
  Mát. 17,5., Márk. 1,11., Luk. 3,22., Ésa. 42,1.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.