PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Te annakokáért, én fiam, erõsödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;
 2. És a miket tõlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
  1 Tim. 3,2., 1 Tim. 3,13.
 3. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
 4. Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki õt harczossá avatta.
 5. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerûen küzd.
 6. A ki munkálkodik, a földmívelõnek kell a gyümölcsökben elõször részesülnie.
 7. Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.
 8. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:
 9. A melyért, mint egy gonosztevõ, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.
  Csel. 28,16., Csel. 28,23., Csel. 28,24., Csel. 28,30., Csel. 28,31.
 10. Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy õk is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsõséggel egyben.
  Kol. 1,24.
 11. Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
  Róm. 6,5., Róm. 8,17.
 12. Ha tûrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, õ is megtagad minket;
  Mát. 10,33.
 13. Ha hitetlenkedünk, õ hû marad: õ magát meg nem tagadhatja.
  Róm. 3,3., Róm. 3,4.
 14. Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve õket az Úr színe elõtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására.
  1 Tim. 6,4., 1 Tim. 6,5.
 15. Igyekezzél, hogy Isten elõtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
 16. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.
 17. És az õ beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus.
 18. A kik az igazság mellõl eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.
  1 Tim. 6,21.
 19. Mindazáltal megáll az Istennek erõs fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
 20. Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépbõl valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
  Róm. 9,21.
 21. Ha tehát valaki magát ezektõl tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdájának, minden jó cselekedetre alkalmas.
 22. Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívbõl.
  1 Kor. 1,2.
 23. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
  Tit. 3,9.
 24. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
 25. A ki szelíden fenyíti az ellenszegülõket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,
  2 Kor. 10,1.
 26. És felocsudnának az ördög tõrébõl, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.