Pál apostol második levele a korintusiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

  Befejezés

 1. Az apostol szigorú eljárása. Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. "Két vagy három tanú vallomása döntsön el minden ügyet."
 2. Már második ottlétemkor megmondtam azoknak, akik vétkeztek, és a többieknek is, s most távollétemben is előre megmondom: ha ismét odamegyek, nem kegyelmezek.
 3. Bizonyítékot akartok a belőlem szóló Krisztustól? Ő nem gyönge veletek szemben, hanem hatalmas köztetek.
 4. Gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de Isten erejéből élünk vele együtt értetek.
 5. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek csak próbára magatokat! Nem ismeritek föl, hogy bennetek él Jézus Krisztus? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.
 6. De remélem elismeritek, hogy mi kiálltuk a próbát.
 7. Arra kérjük az Istent, hogy semmi rosszat ne tegyetek. Nem azért, hogy mi kipróbáltnak tűnjünk föl, hanem hogy ti a jót tegyétek, mi pedig hadd lássunk ki nem próbáltnak.
 8. Semmit sem tehetünk ugyanis az igazság ellen, hanem csak az igazságért.
 9. Hiszen örülünk annak, hogy gyöngék vagyunk, ti meg erősek. Ezért is imádkozunk tökéletesedéstekért.
 10. Azért írom mindezt távollétemben, hogy odaérve ne járjak el keményen azzal a hatalommal, amit az Úr építésre adott, s nem rombolásra.
 11. Üdvözlés és áldás. Különben, testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene.
 12. Köszöntsétek egymást szent csókkal! Az összes szentek köszöntenek titeket.
 13. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. (Amen.)

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


1-10. Újabb korintusi útja előtt szent Pál komoly lelkiismeretvizsgálatra szólítja föl híveit, hogy ne legyen kénytelen majd szigorúan föllépni velük szemben.

1. MTörv. 19,15.

13. Az áldás az Úr Jézust, a mennyei Atyát és a Szentlelket említi, világosan kifejezi tehát szent Pál hitét a Szentháromságban.