Az Apostolok Cselekedetei

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Szent Pál korintusi tartózkodása. Ezek után Pál Aténbôl Korintusba távozott.
 2. Itt találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval és feleségével, Priszcillával. Ezek nemrég érkeztek Itáliából, mert Klaudiusz elrendelte, hogy az összes zsidóknak el kell hagyniuk Rómát.
 3. Pál hozzájuk költözött és mivel ugyanazt a mesterséget űzte - sátorkészítôk voltak ugyanis - náluk maradt és velük dolgozott.
  ApCsel. 20,34, 1Kor. 4,12, 1Tessz. 2,9, 2Tessz. 3,8-9.
 4. Minden szombaton fölszólalt a zsinagógában, és (az Úr Jézusra hivatkozva) igyekezett meggyôzni a zsidókat és pogányokat.
 5. Mikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékot tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás.
 6. Gyalázkodó ellenmondásukra igy kiáltott föl: "A saját fejetekre szálljon véretek! Én ártatlan vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok."
 7. Ezzel elköltözött onnan, és egy Ticiusz Jusztusz nevű istenfélô ember házában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga mellé épült.
 8. Kriszpusz, a zsinagóga elôljárója egész családjával hitt az Úrban, és ok korintusi is megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták ôt.
 9. Az Úr egy éjjel látomásban így szólt Pálhoz: "Ne félj, hanem beszélj és ne hallgass!
 10. Én veled vagyok: senki sem fog hozzád nyúlni vagy ártani neked. Nagyszámú népem lakik ugaynis ebben a városban."
 11. Ottmaradt tehát másfél évig, s ezalatt az Úr igéjét tanította.
 12. Gallió ahájai prokonzulsága idején azonban a zsidók egy akarattal Pálra rontottak és a törvényszék elé hurcolták.
 13. "Ez az ember, vádolták, törvényellenes istentiszteletre beszéli rá az embereket."
 14. Pál már éppen szólásra nyította ajkát, amikor Gallió így szólt a zsidókhoz: "Ti zsidók, ha csakugyan valami törvénytelenségrôl vagy gonosztettrôl volna szó, türelemmel lennék hozzátok annak rendje szerint.
 15. De ha valami tanításról, személyekrôl vagy saját törvényetekrôl vetôdik föl vitás kérdés, magatok lássátok. Ilyesmiben én nem akarok biró lenni."
 16. Ezzel elkergette ôket az ítélôszék elôl. Erre a hellenista zsidók valamennyien megragadták Szosztenészt, a zsinagóga fejét,
 17. és ott az ítélôszék elôtt elpáholták. Gallió pedig mindezzzel semmit sem törôdött.
 18. Hazatérés Antióhiába. Pál még jóideig ottmaradt, aztán búcsút vett a testvérektôl. Priszcilla és Aquila társaságában elhajózott Sziria felé. Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Efezusba érve elvált tôlük.
 19. Ô maga pedig bement a zsinagógába és beszédet mondott a zsidók elôtt.
 20. Kérték ugyan, hogy huzamosabb ideig maradjon, de nem állt rá,búcsúzkodás közben azonban megigérte:
 21. "Ha Isten is úgy akarja, még visszatérek hozzátok." Efezusban tengerre szállva lement Cezáreába.
 22. Innen fölutazott az egyház üdvözlésére s aztán lement Antióhiába.

  Szent Pál harmadik útja.

 23. Apolló efezusi és működése. Bizonyos ideig itt tartózkodott, majd útnak eredt. Sorjában bejárta a galaták földjét és Frigiát, lelket öntve valamennyi tanítványba.
 24. E közben egy Apolló nevű, alexandriai zsidó érkezett Efezusba. Ékesszóló és az Írásban igen jártas ember volt.
 25. Már kapott valami oktatást az Úr tanításáról. Buzzgó lélekkel és helyesen hirdette és tanította a Jézusra vonatkozó dolgokat, de még csak János keresztségérôl tudott.
 26. Bátor bizalommal kezdett beszélni a zsinagógában. Amikor Priszcilla és Aquila meghallották, magukhoz hívták és behatóbban elmagyarázták neki Isten tanítását.
 27. Mikor pedig Ahájába akart menni, a testvérek bíztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják ôt szívesen. Odaérkezve azután tehetségével sokban hasznukra volt a híveknek.
 28. A nyilvánosság elôtt eredményesen megcáfolta a zsidókat azzal, hogy bebizonyította az Írás alapján, hogy Jézus a Messiás.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


1. Korinthus akkor Achája tartomány helytartójának székhelye, 700 ezer lakost számláló kereskedelmi központ volt.

2. Pontusz római tartomány Kis-Ázsia északkeleti részén. Klaudiusz rendelete 49/50 körül jelent meg.

3. Pál apostoli útjain saját keze munkájával tartotta fönn magát (lásd ApCsel. 20,34; 1Kor. 4,12; 1Tessz. 2,9; 2Tessz. 3,8-9).

12. Gallió Senecának, a híres bölcselőnek testvére, Kr. u. 52 körül volt Achája helytartója.

18. Kenkrea Korinthus keleti kikötője. Az apostol itt, előttünk ismeretlen okból, fogadalmat tett. Ezért vállalta, régi zsidó szokás szerint, hogy egy időre tartózkodik a szeszes italtól és rövid hajjal jár.

22. Fölutazott, ti. a jeruzsálemi egyház üdvözlésére.

24-25. Az alexandriai Apollót Keresztelő János valamelyik tanítványa oktathatta, s csak annyit tudhatott, hogy a názáreti Jézus a megígért Messiás.