Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

  Jézus működése Júdeában és Jeruzsálemben

  Út Jeruzsálem felé

 1. A házasság fölbonthatatlansága. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából és Júdea határába ment, a Jordánon túlra.
 2. Nagy tömeg kísérte, s ő meggyógyította betegeiket.
 3. Akkor odaléptek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Megkérdezték: "Szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátania feleségét?"
 4. Ő így felelt: "Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket
 5. és azt mondta: a férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik és a kettő testben egy lesz?
 6. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza."
 7. De azok erősködtek: "Miért parancsolta hát Mózes a válólevéllel történő elbocsátást?"
 8. Ő kijelentette: "Mózes keményszívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt.
 9. Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - kivéve ha törvénytelen élettársa - és mást vesz el, házasságtörést követ el. Aki pedig elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör."
 10. ™nkéntes szüzesség. Erre a tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog férj és feleség között, nem érdemes megházasodni."
 11. Ő így válaszolt: "Nem mindenki tudja fölfogni ezt, csak akinek Isten megadja.
 12. Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen házasságra, van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!"
 13. Jézus és a gyermekek. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét és imádkozzék. De a tanítványok elutasították őket.
 14. Jézus azonban így szólt: "Hagyjátok csak a gyermekeket s ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa."
 15. Azzal rájuk tette kezét, és tovább indult.
 16. A gazdag ifjú. Később odalépett hozzá valaki és megkérdezte: "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?"
 17. "Mit kérdesz engem a jóról? - válaszolta. Egy a jó, (az Isten). Ezért ha el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat."
 18. Ő tovább kérdezte: "Melyeket?" Jézus fölsorolta: "Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál,
 19. atyádat és anyádat tiszteld és szeresd felebarátodat, mint önmagadat."
 20. Az ifjú erre kijelentette: "Ezt mind megtartottam (fiatal korom óta). Mit kell még tennem?"
 21. Jézus így felelt: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, kövess engem!"
 22. Ennek hallatára az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
 23. A gazdagság veszélyei. Jézus pedig tanítványaihoz fordult: "Bizony mondom nektek: a gazdag nehezen jut be a mennyek országába.
 24. Ismét mondom nektek: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak Isten országába jutni."
 25. Ennek hallatára a tanítványok megdöbbenve kérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?"
 26. Jézus rájuk tekintett és így szólt: "Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges."
 27. Az önkéntes szegénység jutalma. Akkor Péter vette át a szót: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?"
 28. Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek: ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött.
 29. S mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap és örökségül kapja az örök életet.
 30. Példabeszéd a szőlőhegy munkásairól. Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


1-9. Mk. 10,1-12.

4-5. Ter. 1,27; Ter. 2,27.

6. A házasságban a házastársak egy összetett személyiséget, erkölcsi és jogi egyéniséget, az emberi társadalom szervezetében egy új sejtet: családot alkotnak.

7. MTörv. 27,1.

9. Az Úr kijelenti, hogy a házasság felbontása bűn, kivéve, ha a házastársak törvénytelenül élnek együtt. Ez az utóbbi megjegyzés Márknál (Mk. 10,11), és Lukácsnál (Lk. 16,18) nem szerepel, Máté azonban a hegyi beszédben is hozza (Mt. 5,31). Az eredeti szövegben porneia olvasható, amely szószerint paráználkodást jelent, a megfelelő héber szó azonban az egész ószövetségi Szentírásban az ágyasságot jelöli.

10-12. 1Kor. 7,7; 1Kor. 7,25-40.

11. Az Istennek szentelt szűzi élet értékét nem mindenki fogja fel, s csak az vállalkozhatik rá. aki megkapta Istentől a hivatás kegyelmét.

13-15. Mk. 10,13-16; Lk. 18,15-17.

14. A gyerekeké, általában az ártatlanoké, alázatosoké.

16-26. Mk. 10,17-27; Lk. 18,18-27.

17. Isten a tökéletes jó, az erkölcsi jó mértéke és mintája. Ezért, aki üdvözülni akar, tartsa meg parancsait.

21. Jézus a szegénység és az engedelmesség tökéletesebb útját ajánlja. Ezek az evangéliumi tanácsok - a harmadikkal, az életszűzesség tanácsával együtt, amelyről a 10-12. versben volt szó - arra segítik az embert, hogy Isten és a felebarát szeretetének parancsát maradék nélkül megtartsa, s így eljusson a keresztény tökéletességre.

24. A jellegzetes keleti szólásmód arra utal, hogy a tevének át kellett mennie két oszlop között a városok vámjánál. Ez pedig csak a teher lerakásával volt lehetséges.

27-30. Mk. 10,28-31; Lk. 18,28-30.

28. A világ megújulása a feltámadás és az utolsó ítélet. Izrael tizenkét törzse jelképe az egész emberiségnek. Az apostoloknak különleges szerepük lesz az utolsó ítéleten.

29. Földi javak helyett lekieket kap, a másvilágon pedig örök boldogságot.