JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI JELENÉSEKRÕL VALÓ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

 1. És ezek után láték más angyalt leszállani a mennybõl, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsõségétõl.
 2. És kiálta teljes erejébõl, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott + a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyûlölséges madárnak tömlöczévé.
  Jel. 14,8., Ésa. 21,9., Jer. 51,8., Jel. 16,19., Jel. 17,5., Ésa. 13,21., Ésa. 34,11., Ésa. 34,13., Ésa. 34,14.
 3. Mert az õ paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai õ vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az õ dobzódásának erejébõl meggazdagodtak.
  Jel. 17,2.
 4. És hallék más szózatot a mennybõl, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belõle én népem, hogy ne legyetek részesek az õ bûneiben, és ne kapjatok az ô csapásaiból:
  Ésa. 48,20., Ésa. 52,11., Jer. 50,8., Jer. 51,6., 2 Kor. 6,17.
 5. Mert az õ bûnei az égig hatottak, és megemlékezett az + Isten az õ gonoszságairól.
  Jer. 51,9., Jel. 16,19.
 6. Fizessetek úgy néki, a mint õ fizetett néktek, és kétszerrel kettõztessétek meg néki az õ cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
  Zsolt. 137,8., Jer. 50,15.
 7. A mennyire dicsõítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az õ szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
  Ésa. 47,7., Ésa. 47,8.
 8. Ennekokáért egy nap jõnek õ reá az õ csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tûzzel + égettetik meg; mert erõs az Úr, az Isten, a ki megbünteti õt.
  Ésa. 47,9., Jel. 17,16.
 9. És siratják õt, és jajgatnak õ rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az õ égésének füstjét látják,
  Jel. 17,2.
 10. Nagy távol állva az õ kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
  Jel. 14,8.
 11. A föld kalmárai is siratják és jajgatják õt, mert az õ árúikat immár senki nem veszi;
  Ezék. 27,36.
 12. Arany és ezüst, és drágakõ és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézbõl és vasból és márványkõbõl csinált minden edényt;
 13. És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
 14. És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tõled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tõled, és többé azokat meg nem találod.
 15. Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak õ tõle, távol állanak az õ kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván.
 16. És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!
  Jel. 17,4.
 17. És minden hajósmester és a hajókon levõk mind, a sokaság és az evezõk, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
 18. És kiáltának, látván az õ égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?
  Jel. 14,11., Jel. 19,3.
 19. És port hányván az õ fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!
  Józs. 7,6., Jób. 2,12.
 20. Örülj õ rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg õt érettetek való büntetéssel.
  5 Móz. 32,43., Ésa. 44,23., Ésa. 49,13., Jer. 51,48.
 21. És egy erõs angyal egy nagy malomkõhöz hasonló követ felvõn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
  Jer. 51,64.
 22. És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;
  Ésa. 24,8., Ezék. 26,13.
 23. És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és võlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid + valának a földnek fejedelmei; mert a te bûvöléseidtõl eltévelyedtek mind a népek.
  Jer. 7,34., Jer. 16,9., Jer. 25,16., Ésa. 23,8.
 24. És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.
  Jel. 17,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.