ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

 1. Szállj le és ülj a porba, Babilon szûz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek!
  Siral. 2,10., Jób. 2,8., Jób. 2,13., Ésa. 14,11., Jer. 51,39., Dán. 5,1.
 2. Vedd a malmot és õrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel czombodat és menj át a folyókon.
  2 Sám. 15,30., 2 Móz. 11,5., Jób. 31,10., Náh. 3,5., Jer. 13,22., Jer. 13,26.
 3. Födöztessék föl meztelenséged és láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek!
  Ésa. 3,18., Hós. 2,12., Jel. 17,16.
 4. Igy szól a mi Megváltónk, seregeknek Ura az Õ neve, Izráel Szentje!
 5. Ülj némán és menj a sötétre, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged országok úrnõjének!
  Ésa. 47,1., Mik. 7,8., Ésa. 9,2., Ésa. 50,10.
 6. Fölgerjedtem volt népem ellen; megfertõztettem örökségemet és kezedbe adtam azt: te nem cselekedtél velök irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél!
  2 Kir. 25,1., 2 Kir. 25,10., Zak. 1,15., Jer. 50,17., Jer. 51,34., Ésa. 4,16., Ésa. 5,12.
 7. És ezt mondád: Örökre úrnõ leszek! úgy hogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végérõl.
  Jel. 18,7.
 8. És most halld meg ezt, bujálkodó, a ki bátorságban ülsz, a ki ezt mondja szívében: Én vagyok és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem!
  Ezék. 28,2., Ésa. 54,1., Ésa. 54,4., Ésa. 54,5., Ésa. 54,6., Ésa. 54,7., Siral. 1,1., Jel. 17,7., Jel. 17,8.
 9. És mind e kettõ eljõ reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességökben jõnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igézõ szózatod.
 10. Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcseséged és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok és nincs senki több.
  Zsolt. 10,11., Zsolt. 94,6., Zsolt. 94,7., Ezék. 8,12., Ezék. 9,9., Jób. 22,13., Jób. 22,14., Ésa. 19,11., Ezék. 28,4., Jer. 50,35., Jer. 51,57.
 11. Azért jõ te reád a gonosz, a melynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, a melyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jõ pusztulás reád, nem is tudod!
 12. No állj elõ hát igézõ szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva veszõdtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet.
  Dán. 2,2.
 13. Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elõ és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád.
  Ésa. 44,25.
 14. Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tûz emészté meg õket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belõlök melegülésre, sem körülülhetõ parázs!
  Ésa. 29,6., Ésa. 30,30., Ésa. 1,31., Mát. 3,12.
 15. Így járnak azok, a kikkel veszõdtél; és a kik kereskedõ társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, kiki a maga útján; senki nem segít néked!
  Ésa. 13,14., Jer. 51,6., Jer. 51,9., Nehem. 3,16., Nehem. 3,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.