JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI JELENÉSEKRÕL VALÓ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

 1. És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsõség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!
  Jel. 7,10., Jel. 12,10.
 2. Mert igazak és igazságosak az õ ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az õ paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta + az õ szolgáinak vérét annak kezén.
  Jel. 16,7., Zsolt. 19,10., Zsolt. 119,137., Jel. 18,20., 5 Móz. 32,43.
 3. És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.
  Ésa. 34,10., Jel. 14,11., Jel. 18,18.
 4. És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, + és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!
  Jel. 4,4., Jel. 4,6.
 5. És a királyiszéktõl szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan õ szolgái, a kik félitek õt, kicsinyek és nagyok!
 6. És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erõs mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.
  Jel. 11,15., Jel. 11,17., Jel. 12,10.
 7. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsõséget néki, mert eljött a Bárány menyegzõje, és az õ felesége elkészítette magát,
 8. És adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
  Ezék. 16,10.
 9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzõjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
  Mát. 22,2.
 10. És leborulék annak lábai elõtt, hogy imádjam õt, de monda nékem: Meglásd , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele + van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
  Jel. 22,8., Jel. 22,9., Jel. 1,9., Jel. 6,9., Jel. 20,4., 1 Ján. 5,10.
 11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala + Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
  Jel. 6,2., Jel. 3,14.
 12. És az õ szemei olyanok, mint a tûzláng; és az õ fején sok korona; az õ neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak õ maga.
  Jel. 1,14., Jel. 2,18.
 13. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének + neveztetik.
  Ésa. 63,3., Ján. 1,1., 1 Ján. 1,1.
 14. És mennyei seregek követik vala õt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
  Jel. 19,8.
 15. És az õ szájából éles kard jõ vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és õ fogja azokat + legeltetni vasvesszõvel; és õ nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
  Jel. 19,21., Jel. 1,16., Jel. 2,16., Jel. 2,27., Jel. 12,5., Jel. 14,19., Jel. 14,20., Ésa. 63,3.
 16. És az õ ruháján és tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.
  Jel. 17,14.
 17. És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jõjjetek el, és gyûljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára.
  Jer. 12,9., Ezék. 39,17.
 18. Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát és lovaknak és rajtok ûlõknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.
 19. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az õ seregeik egybegyûltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az õ serege ellen.
  Jel. 13,1., Jel. 13,11., Jel. 17,11., Jel. 17,14.
 20. És megfogaték a fenevad, és õ vele együtt a hamis próféta, + a ki a csodákat tette õ elõtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: õk ketten elevenen a kénkõvel égõ tüzes tóba vettetének:
  Jel. 13,1., Jel. 13,11., Jel. 13,16., Jel. 20,14.
 21. A többiek pedig megöletének a lovon ûlõnek kardjával, a mely az õ szájából jõ vala ki; és a madarak mind + megelégedének azoknak húsával.
  Jel. 19,15., Jel. 19,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.