A MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. És lõn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványnak adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.
 2. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettõt az õ + tanítványai közül,
  Mát. 14,3., Luk. 7,18., Luk. 7,25.
 3. Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendõ, vagy mást várjunk?
  Malak. 3,1.
 4. És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:
 5. A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;
  Ésa. 35,5., Ésa. 35,6., Ésa. 61,1.
 6. És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.
  Mát. 13,57., Mát. 26,31.
 7. Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat?
  Mát. 3,1., Mát. 3,5.
 8. Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.
 9. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!
  Luk. 1,76.
 10. Mert õ az, a kirõl meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád elõtt, a ki megkészíti elõtted a te útadat.
  Malak. 3,1.
 11. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelõ Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.
  Mát. 13,17.
 12. A Keresztelõ János idejétõl fogva pedig mind mostanig erõszakoskodnak a mennyek országáért, és az erõszakoskodók ragadják el azt.
  Luk. 16,16., Luk. 13,24.
 13. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.
 14. És, ha be akarjátok venni, Illés õ, a ki eljövendõ vala.
  Malak. 4,5., Mát. 17,10., Mát. 17,13.
 15. A kinek van füle a hallásra, hallja.
 16. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az õ társaiknak,
 17. És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.
 18. Mert eljött János, a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne.
  Mát. 3,4.
 19. Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedõk és bûnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az õ fiaitól.
  Mát. 9,14., Mát. 9,15.
 20. Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, a melyekben legtöbb csodái lõnek, hogy nem tértek vala meg:
 21. Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lõnek, + rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.
  Luk. 10,12., Luk. 10,15., Jón. 3,6.
 22. De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.
 23. Te is Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában töténnek vala azok a csodák, a melyek te benned lõnek, mind e mai napig megmaradt volna.
  Mát. 4,13., Mát. 8,5., Mát. 9,1.
 24. De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.
  Mát. 10,15.
 25. Abban az idõben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a kisdedeknek megjelentetted.
  Luk. 10,21., 1 Kor. 1,26., 1 Kor. 1,29.
 26. Igen, Atyám, mert így volt kedves te elõtted.
 27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
  Mát. 28,18., Luk. 10,22., Ján. 3,35., Ján. 17,2., Fil. 2,9.
 28. Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
  Mát. 12,20., Jer. 31,25.
 29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
 30. Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.
  Ján. 5,3.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.