A JÁNOS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

 1. Ezeket beszélte Jézus; és felemelve szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged;
  Ján. 12,23.
 2. A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet + adjon mindennek, a mit néki adtál.
  Ján. 3,35., Ján. 13,3., Ján. 5,21.
 3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
  1 Ján. 5,20.
 4. Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
  Ján. 4,34.
 5. És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsõséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele elõtt.
 6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
 7. Most tudták meg, hogy mindaz te tõled van, a mit nékem adtál:
 8. Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, õ nékik adtam; és õk befogadták, és igazán megismerték, hogy én tõled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
  Ján. 16,27.
 9. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
 10. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsõíttetem õ bennök.
  Ján. 16,15.
 11. És nem vagyok többé e világon, de õk a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg õket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint + mi!
  Ján. 17,21., Ján. 10,30.
 12. Mikor velök valék a világon, én megtartám õket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megõrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás + beteljesüljön.
  Ján. 6,39., Ján. 10,28., Ján. 18,9., Ján. 13,18., Zsolt. 41,10.
 13. Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy õk az én örömemet teljesen bírják õ magokban.
 14. Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyûlölte õket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
 15. Nem azt kérem, hogy vedd ki õket e világból, hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól.
 16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
 17. Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
 18. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is õket e világra;
 19. És én érettök oda szentelem magamat, hogy õk is megszenteltekké legyenek az igazságban.
  Zsid. 9,14.
 20. De nemcsak õ érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az õ beszédökre hisznek majd én bennem;
 21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy õk is egyek legyenek mi + bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
  Ján. 10,38., Ján. 14,10., Ján. 14,11., 1 Ján. 3,24., Ján. 17,11.
 22. És én azt a dicsõséget, a melyet nékem adtál, õ nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
 23. Én õ bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted õket, a miként engem szerettél.
 24. Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése elõtt.
  Ján. 12,26., Ján. 14,3., 1 Thess. 4,17.
 25. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
 26. És megismertettem õ velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen õ bennök, a mellyel engem szerettél, és én is õ bennök legyek.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.