Pál apostol levele a rómaiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Ábrahám példája. Kérdezzük csak, mire jutott testi ősatyánk Ábrahám?
 2. Ha ugyanis Ábrahám tettei által igazult meg, akkor volna mivel dicsekednie. De Isten előtt nincs neki mivel.
 3. Mit is mond az Írás? "Ábrahám hitt Istennek és ez megigazulására szolgált."
 4. Márpedig aki tetteket visz végbe, annak a bér nem kegyelemből, hanem fizetség címén jár.
 5. Aki viszont nem tetteket visz véghez, hanem hisz abban, aki a bűnöst igazzá teszi, annak hite szolgál megigazulására (Isten kegyelmének rendelése szerint).
 6. Ezért már Dávid is boldognak hirdeti az embert, akit Isten tettek nélkül tesz megigazulttá:
 7. "Boldog, akinek bűne megbocsátva
  S befödve gonoszsága,

 8. Boldog férfiú, akinek az Úr
  Vétkeit föl nem rója."

 9. Vajon ez a boldogság csak a körülmetéltet illeti meg, vagy a körülmetéletlent is? Hiszen azt mondják: Ábrahámnak hite szolgált megigazulására.
 10. Nos hát hogyan szolgált neki? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Bizony nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotban.
 11. Azért kapta a körülmetélés jelét, mint a körülmetéletlenségben nyert hitbeli megigazulás pecsétjét, hogy atyja legyen minden körülmetéletlen hívőnek s így részesüljenek ők is a megigazulásban,
 12. és hogy atyja legyen a körülmetélteknek. Nemcsak azoknak tehát, akiket körülmetéltek, hanem azoknak is, akik a még körül nem metélt atyánk, Ábrahám hitének nyomán járnak.
 13. Isten ígérete és a hit. Az az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el.
 14. Ha ugyanis a törvény alatt élők az örökösök, akkor a hit hiábavaló, az ígéret pedig mit sem ér.
 15. Dehiszen a törvény büntetést eredményez! Ahol azonban nincs törvény, ott törvényszegés sincs.
 16. Azért hangzott el a hittel kapcsolatban, hogy a kegyelemből tett ígéret minden utód számára biztos legyen, nemcsak azok számára, akik a törvény alatt élnek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók.
 17. Az Írás e szava szerint: "Sok nép atyjává rendeltelek" - ő mindnyájunk atyja Isten előtt, mert abban hitt, aki életre kelti a holtakat s létre hívja a nemlétezőket.
 18. Ábrahám hite Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz az ígéret szerint: "Éppúgy lesz utódod."
 19. Nem gyengült meg hitében, s holott már majdnem száz esztendős volt, nem gondolt életerejét vesztett testére, sem Sárának elapadt méhére.
 20. Nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenül, hanem erős maradt hitében és megadta az Istennek járó tiszteletet.
 21. Meg volt győződve, hogy van hatalma ígéretének beváltására.
 22. Ez szolgált megigazulására.
 23. De nem csak miatta van megírva: "(Megigazulására) szolgált" - hanem miattunk is.
 24. Nekünk is arra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta halottaiból Urunkat (Jézus Krisztust),
 25. aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért föltámadt.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


1-5. Az ószövetségi Szentírás tanúsága szerint Ábrahám sem külső tettekért, hanem hitéért kapta a megigazulás kegyelmét (Gen.15,6.).

6-8. Dávid is azt tanítja (Zsolt. 31,1-2.), hogy a megigazulás Isten műve és nem emberi törekvés eredménye.

9-12. A megigazulás nem a körülmetélkedésből származik. hiszen Ábrahám már körülmetélkedése előtt megigazult.

13-17. Ábrahám és utódai kapták Isten országának ígéretét (Gen.17,5.). Ha az ígéret teljesülése a törvény megtartásától függne, az ígéret elveszítené jelentőségét, mivel az ember saját erejéből nem képes a törvény megtartására. A megígért áldásban való részesülés tehát nem a törvény megtartásának, hanem az Istenben vetett hitnek az eredménye. Ábrahám utódai és az isteni ígéret örökösei tehát nem a törvényükben bízó zsidók, hanem a hívők, akár zsidók, akár pogányok.

18. Ábrahám minden emberi remény ellenére hisz Isten szavának, vagyis annak ellenére, hogy a természet erőitől egyáltalán nem várhatta az isteni ígéret teljesülését. Megigazulása ebből a hitből fakadt. - Éppúgy lesz utódod: ezek a szavak az isteni ígéret befejező szavai (Gen.15,5.). Az ígéretben arról van szó, hogy amint megszámlálhatatlanok az ég csillagai, úgy Ábrahám utódainak száma is megszámlálhatatlan lesz.

23. Gen.15,6.