Pál apostol levele a rómaiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

  A keresztény ember erkölcsi kötelességei

  Általános szabályok

 1. Istennek tetsző élet. Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.
 2. Ez legyen észszerű hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes.
 3. A nekem adott kegyelemnél fogva azt mondom mindegyiteknek: Senki se becsülje magát kelleténél többre, hanem gondolkodjék magáról mindenki józanul az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint.
 4. Amint ugyanis egy testben több tagunk van, de nem ugyanaz a föladata mindegyik tagnak,
 5. éppúgy sokan egy testet alkotunk Krisztusban, egyenkint viszont egymásnak tagjai vagyunk.
 6. A nekünk adott kegyelemnek megfelelően azonban különböző ajándékaink vannak: aki a prófétálást kapta, prófétáljon a hit szabályai szerint;
 7. aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét; aki tanító, oktasson;
 8. aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson; aki alamizsnát oszt, tegye egyszerűségben; aki elöljáró, legyen gondos; aki irgalmasságot gyakorol, tegye derűsen.
 9. Felebaráti szeretet. Szeressetek tettetés nélkül. gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz.
 10. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek.
 11. Igyekvéstekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok!
 12. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban.
 13. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, s gyakoroljátok a vendégszeretetet.
 14. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok!
 15. Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben.
 16. Ne legyetek fönnhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne képzeljétek magatokat önmagatoktól okosaknak.
 17. Ellenségszeretet. Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra (nemcsak Isten, hanem) az emberek előtt is.
 18. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben.
 19. Bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem hagyjátok az ítélet haragjára, mert írva van: "Enyém a bosszú, én majd megfizetek", mondja az Úr.
 20. Sőt "ha ellenséged éhezik, adj neki enni; ha szomjazik, adj neki inni; mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére."
 21. Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


3-8. A keresztények Krisztussal kegyelmi közösségben egy természetfölötti valóságban, és egy testet alkotnak: Krisztus Titokzatos Testét (lásd 1Kor. 1,18; ApCsel. 9,4.). Senki se törekedjék arra, hogy nagyravágyásból megváltoztassa Istentől kapott hivatását.

19. Deut.32,35.

20. Péld. 25,21-22. A hasonlat azt fejezi ki, hogy a nagylelkű jótékonyság belsejében győzi le és indítja jobb érzésre az ellenséget.