Pál apostol levele a rómaiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Ajánlás és üdvözlések. Ajánlom nektek nővérünket, Főbét, aki a kenkreai egyház szolgálatában áll.
 2. Fogadjátok őt szentekhez méltóan az Úrban és támogassátok őt, amiben csak rátok szorul, mert ő is soknak volt támasza, nekem magamnak is.
 3. Köszöntsétek Priszkát és Aquilát, munkatársaimat Krisztus Jézusban. Ők életüket kockáztatták értem.
 4. Ezért nemcsak én vagyok hálás nekik, hanem a pogányokból megtért minden egyházközség.
 5. Köszöntsétek a házukban gyülekező közösséget. Köszöntsétek kedves Epenetuszomat, Ázsia zsengéjét Krisztusban.
 6. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradt értetek.
 7. Köszöntsétek rokonaimat és fogolytársaimat, Andronikuszt és Júniát, akiket az apostolok körében nagyra becsülnek, s akik előttem lettek keresztényekké.
 8. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat.
 9. Köszöntsétek Urbánuszt, munkatársunkat Krisztusban, és az én kedves Sztakiszomat.
 10. Köszöntsétek Apelleszt, aki helytállt Krisztusért.
 11. Köszöntsétek Arisztobulosz házanépét. Köszöntsétek rokonomat Heródiont. Köszöntsétek Nárcisszusz házanépét, akik hívők az Úrban.
 12. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik az Úrért fáradnak. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat fáradt az Úrért.
 13. Köszöntsétek az Úr választottját Rúfuszt és anyját, aki nekem is az.
 14. Köszöntsétek Aszinkrinuszt, Flegont, Hermeszt, Patrobászt, Hermászt és a velük lévő testvéreket.
 15. Köszöntsétek Filologuszt és Júliát, Nereuszt és nővérét, meg Olimpiászt és a velük lévő összes szenteket.
 16. Köszöntsétek szent csókkal egymást. Krisztus minden egyháza köszönt titeket.
 17. Óvás a hamis tanítóktól. Testvérek, figyelmeztetlek titeket, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben azzal a tanítással, amit tanultatok, egyenetlenséget és botrányt okoznak. Kerüljétek őket!
 18. Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, s nyájas szavakkal és hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét.
 19. Engedelmességtek híre mindenüvé eljutott: örömöm is telik bennetek. De azt szeretném, hogy járatosak legyetek a jóban, a rosszban viszont járatlanok.
 20. A békesség Istene hamarosan összetiporja a sátánt lábatok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!
 21. Üdvözletek Korintusból. Üdvözöl titeket munkatársam Timóteus és rokonaim Lúciusz, Jázon meg Szoszipáter.
 22. Üdvözöllek titeket az Úrban én, Terciusz is, aki a levelet írtam.
 23. Üdvözöl titeket Gájusz, aki nekem és az egész közösségnek is házigazdája. Üdvözöl titeket Erásztusz, a város vagyonkezelője és Quártusz testvér.
 24. (A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Amen.)
 25. Isten dicsérete. Annak pedig, akinek hatalma van arra, hogy megerősítsen titeket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, abban a kinyilatkoztatott titokban, amelyre örök idők óta csönd borult,
 26. de most az örök Isten parancsára a próféták írásai nyilvánvalóvá és minden nemzet előtt ismeretessé tették, hogy a hit elfogadására jussanak:
 27. Neki, az egyedül bölcs Istennek,
  (Tisztelet és) dicsőség, Jézus Krisztus által,
  Örökön-örökké. Amen.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


1-16. Az üdvözlések hosszú sora bizonyítja, hogy az Apostol már római útja előtt is sok római hívút személyesen ismert.

1. Főbe diakonissza, vagyis az Egyház szegényeinek és betegeinek gondozója volt Kenkreában, Korintus keleti kikötővárosában.

3. Priszka és Aquila zsidó származású keresztény házaspár volt. Amikor Klaudiusz császár kitiltotta Rómából a zsidókat, Korintusban (ApCsel. 18,2-3; ApCsel. 18,18-26.) majd Efezusban (1Kor. 16,19.) telepedtek le, s mindkét helyen vendégül látták az Apostolt. Házukat ezekben a városokban istentiszteleti célokra ajánlották föl.

17-20. Az Apostol levelének befejezését megszakítva, a hamis tanítóktól óvja a híveket. Ezeknek megtévesztő tevékenysége mögött a sátán rejtőzik.

23. Gájuszt az Apostol maga keresztelte (1Kor. 1,14.).

25-27. Az ünnepi hangú bevezetésnek megfelelően az Apostol Isten magasztalásával fejezi be levelét.