Pál apostol levele a rómaiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Testvérek! Szívem vágya és könyörgésem az Istenhez, hogy üdvözüljenek.
 2. Tanúságot teszek róluk, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a helyes megértés.
 3. Félreismerik ugyanis az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják helyettesíteni. Nem vetik alá magukat az Istentől eredő megigazulásnak.
 4. Márpedig a törvény végső célja Krisztus, aki által minden hívő megigazul.
 5. Hit nélkül nincs megigazulás. Mózes azt írja a törvényből eredő megigazulásról: "Csak az ember fog élni általa, aki teljesíti."
 6. A hitből eredő megigazulásról viszont így szól: "Ne kérdezd magadban: Ki megy föl a mennybe?" - tudniillik, hogy Krisztust lehozza.
 7. Vagy: "Ki száll le az alvilágba?" - tudniillik, hogy Krisztust fölhozza a holtak országából.
 8. Mit mond is hát? "Közel van hozzád az ige, ajkadon és szívedben van" - tudniillik a hit igéje, melyet hirdetünk.
 9. Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz.
 10. A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál.
 11. Az Írás is azt mondja: "Senki szégyent nem vall, aki hisz benne."
 12. Nincs különbség zsidó meg pogány közt, mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű mindazok iránt, akik segítségül hívják.
 13. "Mindaz, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül."
 14. A zsidó nép maga okozta hitetlenségét. De hogyan is hívhatják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogy higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak hírnök nélkül?
 15. S hogyan hirdessen az, akit nem küldtek? Hiszen meg van írva: "Mily kedves a lépte annak, (aki békét hirdet,) aki jó hírt hoz."
 16. De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért kérdi Izaiás is: "Uram, ki hisz a tőlünk hallottaknak?"
 17. A hit tehát hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből.
 18. De kérdem: Vajon nem hallották? Hiszen
  "Végig a földön szárnyal szavuk,
  Világ végéig elhat szózatuk."
 19. Tovább kérdem: Éppen Izrael nem értette meg? Már Mózes megfelelt rá:
  Féltékenységre ingerellek azok ellen, kik nem-népem,
  Haragra indítlak az értelmetlen nép ellen.
 20. Izaiás meg nyíltan megmondja:
  Ki nem keresett, rám talált,
  Fölismert, ki utánam nem járt.
 21. Izraelhez azonban így szól: "Naphosszat kitárom karomat a hitetlen, ellenszegülő nép felé."

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


5-10. Mózes a törvényből eredő megigazuláson kívül a hitből eredő megigazulásról is beszélt. Erre nem nehéz eljutni, hiszen Krisztust nem kell lehozni az égből, mert maga jött a földre, nem kell előhozni a sírból, mert már föltámadt, csak hinni kell a megváltás tényében: az Úr megtestesülésében és föltámadásában, s ezt a hitet nyíltan meg is kell vallani.

5. Lev. 18,5.

6. Deut.30,12-13.

8. Deut.30,14.

11. Esa. 28,16.

13. Jo. 2,32

14-21. Isten mindent megtett, hogy az üdvösségre vezesse a zsidókat. Az evangéliumot is elsősorban nekik hirdették. Hitetlenségükért tehát maguk felelősek. A pogányok viszont, akik nem várták a Messiást, hitükkel eljutottak a messiási üdvösségre.

15. Esa. 52,7.

16. Esa. 53,1.

18. Zsolt. 18,5.

19. Deut.32,21.

20. Esa. 65,1.

21. Esa. 65,2.