A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Ponczius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az õ testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,
 2. Annás és Kajafás fõpapsága alatt, lõn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, + a pusztában,
  Csel. 4,6., Luk. 1,13., Luk. 1,57., Luk. 1,63., Luk. 1,80.
 3. És méne a Jordán mellett lévõ minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bûnöknek bocsánatjára;
  Mát. 3,1., Mát. 3,2.
 4. A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az õ ösvényeit.
  Ésa. 40,3., Ésa. 40,5.
 5. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek;
 6. És meglátja minden test az Istennek szabadítását.
  Zsolt. 98,2., Zsolt. 98,3., Ésa. 52,10.
 7. Monda azért a sokaságnak, a mely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkezõ harag elõl meneküljetek?
  Mát. 3,7., Mát. 3,9.
 8. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekbõl a kövekbõl is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
 9. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tûzre vettetik.
  Mát. 3,10.
 10. És megkérdé õt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?
 11. Õ pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék.
  Jak. 2,15., Jak. 2,16., 1 Ján. 3,17., 1 Ján. 3,18.
 12. És eljövének a vámszedõk is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk?
 13. Õ pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi elõtökbe rendeltetett.
 14. És megkérdék õt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.
 15. Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felõl, hogy vajjon nem õ-é a Krisztus;
 16. Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljõ, a ki nálamnál erõsebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötõjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel + és tûzzel:
  Mát. 3,11., Csel. 1,5., Csel. 2,1., Csel. 2,4.
 17. Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérûjét; és a gabonát az õ csûrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tûzzel.
  Mát. 3,12.
 18. És még sok egyebekre is intvén õket, hirdeté az evangyéliomot a népnek.
 19. Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett õ tõle Heródiásért, az õ testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, a miket Heródes cselekedett,
 20. Ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöczbe vetteté.
  Mát. 14,3., Mát. 14,10.
 21. Lõn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
  Mát. 3,16., Mát. 3,17.
 22. És leszálla õ reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lõn mennybõl, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, + te benned gyönyörködöm!
  Ésa. 42,1., Ján. 1,32., Ján. 1,33., Mát. 3,17., Márk. 1,11.
 23. Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendõs volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,
  Mát. 1,16., Mát. 13,55.
 24. Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,
 25. Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,
 26. Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,
 27. Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,
 28. Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,
 29. Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,
 30. Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,
 31. Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,
 32. Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,
 33. Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez + Júdáé.
  Ruth. 4,18., Ruth. 4,22., 1 Móz. 38,18., 1 Móz. 38,29., 1 Móz. 38,30.
 34. Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré,
  1 Móz. 11,16.
 35. Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,
 36. Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé,
  1 Móz. 5,32.
 37. Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,
 38. Ez Énósé, ez Sethé, ez + Ádámé, ez pedig az Istené.
  1 Móz. 5,9., 1 Móz. 5,3., 1 Móz. 1,26., 1 Móz. 1,27.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.