ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

 1. Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felõl.
 2. Lészen az utolsó idõkben, hogy erõsen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;
  Mik. 4,1., Mik. 4,2., Zsolt. 67,3., Zsolt. 68,16., Zsolt. 68,17.
 3. És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Õ útaira, és mi járjunk az Õ ösvényein, mert tanítás Sionból jõ, és Jeruzsálembõl az Úrnak beszéde;
 4. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikbõl kapákat, és dárdáikból metszõkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.
  Mik. 4,3., Mik. 4,4., Hós. 2,17.
 5. Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!
  Zsolt. 89,16., Zsolt. 27,1., Péld. 6,23.
 6. Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztõk, mint a + Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;
  Zsolt. 89,39., Mik. 5,12.
 7. És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;
 8. És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.
  Jer. 2,28., Ésa. 44,15.
 9. Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a fõember, és meg nem bocsátsz nékik.
 10. Menj be a kõsziklába, és rejtõzzél el a porba az Úr félelme elõl, és az Õ nagyságának dicsõsége elõtt.
  Ésa. 26,20.
 11. A kevély szemû közember megaláztatik, és a fõemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.
  Ésa. 5,15.
 12. Mert a seregek Urának napja eljõ minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.
  Jel. 6,15., Jel. 6,17.
 13. És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen;
  Zak. 11,1., Zak. 11,2., Ésa. 10,33., Ésa. 10,34., Ésa. 14,8.
 14. Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen;
 15. Minden magas torony ellen, és minden erõs kõfal ellen;
 16. És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörûséges drágaságok ellen.
  Ésa. 23,14., Ezék. 27,29.
 17. És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a fõemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.
 18. És a bálványokat teljességgel elveszti.
  Zak. 10,2.
 19. És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elõl és nagyságának dicsõsége elõtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.
 20. Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok elõtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,
  Ésa. 30,22., Ésa. 31,7.
 21. Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elõl és az Õ nagyságának dicsõsége elõtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.