ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

 1. Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevõk elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elõl ragadtatik el az igaz;
  Mik. 7,2.
 2. Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon járának.
  Jób. 3,13., Jób. 3,15., Zsolt. 17,15., Zsolt. 73,24.
 3. És ti közelgjetek ide, szemfényvesztõ fiai, paráznának magva, a ki paráználkodol.
  Ésa. 1,4., Hós. 2,1., Hós. 2,3.
 4. Ki felett örvendeztek? Ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? nem ti vagytok-é a bûn gyermekei, a hazugságnak magva?
  Ésa. 65,5., Ésa. 66,5., Zsolt. 35,21., Zsolt. 22,8., Zsolt. 22,14., Siral. 2,15.
 5. A kik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt, + megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt.
  Ezék. 6,13., 2 Krón. 28,3., 2 Krón. 33,6., Jer. 7,32., 2 Kir. 16,3., 2 Kir. 16,4.
 6. A folyónak sima köveiben van örökséged; azok, azok a te részed, töltöttél nékik italáldozatot is, vivél ételáldozatot és én jó néven vegyem-é ezeket?
  1 Sám. 17,40., Zsolt. 119,57., Zsolt. 16,5.
 7. Magas és felemelkedett hegyen helyezted ágyadat, fel is menél oda áldozni áldozatot.
  Ésa. 65,4., Ezék. 16,24.
 8. Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet, és tõlem eltávozván, fölfedted ágyadat, fölmentél rá, és megszélesítéd, és szövetséget szerzél velök, szeretted ágyukat, a merre csak láttad.
 9. És menél a királyhoz olajjal, és megsokasítád keneteidet, és elküldéd követeidet messze földre, és megaláztad magadat a sírig.
  Ezék. 16,36., Ezék. 23,16., Ezék. 23,40.
 10. Nagy útadon megfáradál, és még sem mondád: mind hasztalan! erõd megújulását érezéd, így nem levél beteg!
 11. Kitõl féltél és rettegtél, hogy hazudtál és rólam meg nem emlékezél, szívedre sem vevéd? vagy azért nem félsz engem, hogy hallgatok már régtõl fogva?
 12. Én jelentem meg igazságodat, és csinálmányaid nem használnak néked.
 13. Ha kiáltasz: szabadítson meg téged bálványid raja; mindnyájokat szél viszi el, lehelet kapja fel, és a ki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet.
  Ésa. 56,4., Ésa. 56,5., Ésa. 49,8., Zsolt. 37,11., Zsolt. 69,37., Mát. 5,5.
 14. És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az útat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról.
  Ésa. 40,3., Ésa. 62,10.
 15. Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívûvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
  Zsolt. 51,19., Hós. 6,6., Zsolt. 138,6.
 16. Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek elõttem megepedne, és a leheletek, a kiket én teremtettem.
  Zsolt. 10,3., Zsolt. 10,9., Zsolt. 78,38., Zsolt. 78,39., 1 Móz. 2,7.
 17. Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem õt, elrejtém magamat és megharagudtam; és õ elfordulva, szíve útjában járt.
  Kol. 3,5., 1 Tim. 6,10., Zsolt. 119,36.
 18. Útait láttam, és meggyógyítom õt; vezetem õt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak,
 19. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom õt!
  Péld. 10,31.
 20. És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize iszapot és sárt hány ki.
 21. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!
  Ésa. 48,22.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.