ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

 1. Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhetõ õ?
  1 Móz. 2,7., Zsolt. 104,29., Zsolt. 104,30., Zsolt. 118,8., Zsolt. 118,9., Zsolt. 146,4.
 2. Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálembõl és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét;
  3 Móz. 26,26.
 3. Az erõst és hadakozót, birót és prófétát, jóst és öreget;
  Siral. 2,9., Siral. 2,20., Ezék. 4,16., Ezék. 5,16.
 4. Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értõt;
 5. És adok nékik gyerkõczöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok.
  Préd. 10,3.
 6. És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az õ társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;
 7. És ha valaki megragadja atyja nemzetségébõl való rokonát, mondván: Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen:
 8. Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötözõ, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé!
 9. Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Õ dicsõséges szemeit ingereljék.
 10. Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bûneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt.
  1 Móz. 18,20., Hós. 7,10.
 11. Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek.
  Zsolt. 37,37., Zsolt. 37,40., Zsolt. 58,12.
 12. Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki.
  Róm. 2,6., Róm. 2,9.
 13. Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetõk, és ösvényidnek útját elrejtik elõled.
  Mát. 9,16., Mát. 23,13., Ésa. 9,16.
 14. Elõálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket.
 15. Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szõlõt, szegénytõl rablott marha van házaitokban:
  Ésa. 5,1., Ésa. 5,7.
 16. Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.
 17. És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek:
 18. Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetõjét, és az õ szemérmöket megmezteleníti.
 19. Ama napon eltávolítja az Úr az õ lábaik zengõ ékességét, a napocskákat és holdacskákat,
 20. A fülönfüggõket, a karpereczeket és a fátyolokat,
 21. A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket,
 22. A gyûrûket és az orrpereczeket,
 23. Az ünneplõ ruhákat, a palástokat, a nagy kendõket és az erszényeket,
 24. A tükröket, a gyolcsingeket, a fõkötõket és a keczeléket:
 25. És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.
 26. Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban:
 27. És sírnak és gyászolnak kapui, és õ elpusztíttatván, a földön ül;
  Siral. 1,1., Siral. 1,2., Siral. 2,1., Siral. 2,4.
 28. És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedrõl, és vedd le rólunk gyalázatunkat!
  1 Móz. 12,17., 1 Móz. 46,20., 1 Móz. 30,23., Ésa. 54,4., 1 Sám. 1,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.