BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
  Péld. 15,5.
 2. A férfi az õ szájának gyümölcsébõl él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
  Péld. 12,13.
 3. A ki megõrzi az õ száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.
 4. Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
  Péld. 12,23.
 5. A hamis dolgot gyûlöli az igaz; az istentelen pedig gyûlölségessé tesz és megszégyenít.
  Zsolt. 101,3., Zsolt. 101,8.
 6. Az igazság megõrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bûnöst.
  Zsolt. 34,22.
 7. Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
 8. Az ember életének váltsága lehet az õ gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
 9. Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek + szövétneke kialszik.
  Zsolt. 112,4., Jób. 18,5., Jób. 18,6., Jób. 21,17.
 10. Csak háborúság lesz a kevélységbõl: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
  Péld. 11,14.
 11. A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyûjt, megõregbíti azt.
  Péld. 10,2., Péld. 20,2.
 12. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
  Péld. 13,19.
 13. Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
 14. A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, + a halál tõrének eltávoztatására.
  Péld. 10,11., Péld. 16,22., Péld. 14,27.
 15. Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
 16. Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az õ bolondságát.
  Péld. 12,22.
 17. Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
  Péld. 25,13.
 18. Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktõl magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
 19. A megnyert kivánság gyönyörûséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
  Péld. 13,12.
 20. A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
 21. A bûnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.
 22. A jó örökséget hágy unokáinak; a bûnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
  Jób. 27,17.
 23. Bõ étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
  Péld. 12,23.
 24. A ki megtartóztatja az õ vesszejét, gyûlöli az õ fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi õt fenyítékkel.
  Péld. 22,15., Péld. 23,13.
 25. Az igaz eszik az õ kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szûkölködik.
  Zsolt. 34,10.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.