BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.
 2. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.
 3. És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.
 4. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az õ markába? Kicsoda kötötte a vizet az õ köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?
  Ján. 3,13.
 5. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
  Zsolt. 12,7.
 6. Ne tégy az õ beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
  5 Móz. 4,2.
 7. Kettõt kérek tõled; ne tartsd meg én tõlem, mielõtt meghalnék.
 8. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tõlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendõ eledellel.
  Mát. 6,11.
 9. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!
  5 Móz. 8,12., 5 Móz. 8,14.
 10. Ne rágalmazd a szolgát az õ uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bûnhõdnöd ne kelljen.
 11. Van oly nemzetség, a ki az õ atyját átkozza, és az õ anyját nem áldja.
  Péld. 30,17.
 12. Van nemzetség, a ki a maga szemei elõtt tiszta, pedig az õ rútságából ki nem tisztíttatott.
  Ésa. 65,5., Ésa. 65,6.
 13. Van kevély szemû nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!
 14. Van olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földrõl, és az emberek közül a szûkölködõket.
  Zsolt. 52,4., Zsolt. 52,5., Zsolt. 57,5.
 15. A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég;
  Péld. 30,16.
 16. A sír és a meddõ asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tûz nem mondja: elég!
 17. A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.
 18. E három megfoghatatlan elõttem, és e négy dolgot nem tudom:
 19. A keselyûnek útát az égben, a kígyónak útát a kõsziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
 20. Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
 21. Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.
 22. A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,
 23. A gyûlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az õ asszonyának.
  Péld. 25,24.
 24. E négy apró állata van a földnek, a melyek bölcsek, elmések:
 25. A hangyák erõtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét;
  Péld. 6,8.
 26. A marmoták nem hatalmas nép, mégis kõsziklán csinálják az õ házokat;
  Zsolt. 104,18.
 27. Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;
 28. A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.
 29. Három állat van, a mely szépen jár, sõt négy, a mely jól jár.
 30. Az oroszlán, a hõs a vadak között, mely el nem fut senki elõl;
 31. A harczra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.
  Jób. 39,22., Jób. 39,23.
 32. Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed.
  Jób. 21,5.
 33. Mert miképen a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az õ orrát, vért hoz ki: úgy a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.