BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. A bor csúfoló, a részegítõ ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!
  Péld. 31,4., Péld. 31,5.
 2. Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen.
  Péld. 19,12.
 3. Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstõl; valaki pedig bolond, patvarkodik.
  Péld. 14,17., 1 Kor. 6,7.
 4. A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.
 5. Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.
  Péld. 18,4.
 6. A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hû embert, azt ki találhat?
  Jak. 3,2.
 7. A ki az õ tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az õ fiai õ utána!
  Zsolt. 142,1., Zsolt. 142,2.
 8. A király, ha az õ ítélõszékiben ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.
  Péld. 20,2., Péld. 20,26.
 9. Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bûnömtõl?
  1 Kir. 8,46.
 10. A kétféle font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettõ.
  5 Móz. 25,13.
 11. Az õ cselekedetibõl ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-é, és ha igaz-é az õ cselekedete.
  Jak. 2,18.
 12. A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettõt.
  2 Móz. 4,11.
 13. Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel.
  Péld. 19,15.
 14. Hitvány, hitvány, azt mondja a vevõ; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.
 15. Van arany és drágagyöngyök sokasága; de drága szer a tudománynyal teljes ajak.
 16. Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát.
  Péld. 27,13.
 17. Gyönyörûséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annakutána betelik az õ szája kavicsokkal.
  Péld. 9,17., Péld. 9,18., Siral. 3,16.
 18. A gondolatok tanácskozással erõsek; és bölcs vezetéssel folytass + hadakozást.
  Péld. 15,22., Péld. 24,6.
 19. Megjelenti a titkot, a ki rágalmazó; tehát a ki fecsegõ szájú, azzal ne barátkozzál.
  Péld. 11,13.
 20. A ki az õ atyját vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövétneke a legnagyobb setétségben.
  2 Móz. 21,17.
 21. A mely örökséget elõször siettetnek, annak vége meg nem áldatik.
  Péld. 28,20.
 22. Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!
  Mát. 5,39., Róm. 12,17., Róm. 12,19.
 23. Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok.
  5 Móz. 25,13.
 24. Az Úrtól vannak a férfi lépései; az ember pedig mit ért az õ útában?
  Péld. 16,9., Jer. 10,23.
 25. Tõr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, és a fogadástétel után megfontolni.
  Józs. 7,20., Józs. 7,25.
 26. Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és fordít reájok kereket.
  Péld. 20,8., Zsolt. 101,5., Zsolt. 101,6., Zsolt. 101,8.
 27. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, a ki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.
  Péld. 21,2., Zsolt. 17,3.
 28. A kegyelmesség és az igazság megõrzik a királyt, megerõsíti irgalmasság által az õ székét.
  Péld. 29,14.
 29. Az ifjaknak ékessége az õ erejök; és a véneknek dísze az õsz haj.
  Péld. 16,31.
 30. A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belsõ részekig + ható csapások.
  Péld. 13,24., Zsolt. 119,71.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.