BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala õt az anyja.
 2. Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?
 3. Ne add asszonyoknak a te erõdet, és a te útaidat a királyok eltörlõinek.
  Préd. 10,17.
 4. Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítõ ital keresése.
  Péld. 20,1.
 5. Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényrõl, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.
 6. Adjátok a részegítõ italt az elveszendõnek, és a bort a keseredett szívûeknek.
  Zsolt. 104,15.
 7. Igyék, hogy felejtkezzék az õ szegénységérõl, és az õ nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
 8. Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.
  Jób. 29,12., Jób. 29,13.
 9. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szûkölködõnek!
  3 Móz. 19,15.
 10. Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
  Péld. 12,3.
 11. Bízik ahhoz az õ férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
 12. Jóval illeti õt és nem gonosszal, az õ életének minden napjaiban.
 13. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
 14. Hasonló a kereskedõ hajókhoz, nagy messzirõl behozza az õ eledelét.
 15. Felkel még éjjel, eledelt ád az õ házának, és rendel ételt az õ szolgálóleányinak.
 16. Gondolkodik mezõ felõl, és megveszi azt; az õ kezeinek munkájából szõlõt plántál.
 17. Az õ derekát felövezi erõvel, és megerõsíti karjait.
 18. Látja, hogy hasznos az õ munkálkodása; éjjel sem alszik el az õ világa.
 19. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
 20. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szûkölködõnek.
 21. Nem félti az õ házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
 22. Szõnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az õ öltözete.
 23. Ismerik az õ férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
 24. Gyolcsot szõ, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedõnek.
 25. Erõ és ékesség az õ ruhája; és nevet a következõ napnak.
  Jób. 5,22.
 26. Az õ száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
 27. Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
  Péld. 21,25., Péld. 24,14., Péld. 24,15.
 28. Felkelnek az õ fiai, és boldognak mondják õt; az õ férje, és dicséri õt:
 29. Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
 30. Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
 31. Adjatok ennek az õ keze munkájának gyümölcsébõl, és dicsérjék õt a kapukban az õ cselekedetei!
  Péld. 31,28., Péld. 31,29.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.