A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
  Róm. 12,12., 1 Thess. 5,17.
 2. Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
 3. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
 4. Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda õ magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
 5. Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom õt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.
 6. Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!
 7. Hát az Isten nem áll-é bosszút az õ választottaiért, kik õ hozzá kiáltának éjjel és nappal, ha hosszútûrõ is irántuk?
 8. Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljõ, avagy talál-é hitet e földön?
 9. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy õk igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:
  Péld. 30,12., Péld. 30,13.
 10. Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik + vámszedõ.
  Mát. 23,5., Luk. 5,30.
 11. A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedõ is.
 12. Bõjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenbõl, a mit szerzek.
 13. A vámszedõ pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bûnösnek!
 14. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az õ házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik.
  Mát. 23,12., 1 Pét. 5,5., Luk. 14,16.
 15. Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat.
  Mát. 19,13., Mát. 19,15., Márk. 10,13.
 16. De Jézus mágához híván õket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jõjjenek, és ne tiltsátok el õket; mert iyeneké az Istennek országa.
 17. Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semiképen nem megy be abba.
  Mát. 18,3., Márk. 10,15.
 18. És megkérdé õt egy fõember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
  Mát. 19,16., Mát. 19,20., Márk. 10,17., Márk. 10,31.
 19. Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
 20. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.
  2 Móz. 20,12., 2 Móz. 20,17.
 21. Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.
 22. Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem.
  Mát. 19,20., Mát. 19,22.
 23. Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.
 24. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van!
  Márk. 10,23., Márk. 10,26.
 25. Mert könnyebb a tevének a tû fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
 26. A kik pedig ezt hallották, mondának: Ki idvezülhet tehát?
 27. Õ pedig monda: A mi embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.
  Jer. 32,17.
 28. És monda Péter: Ímé mi mindent elhagytunk, és követtünk téged!
  Mát. 19,27., Mát. 19,29.
 29. Õ pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért,
  Márk. 10,29., Márk. 10,30.
 30. A ki sokszorta többet ne kapna ebben az idõben, a jövendõ világon pedig örök életet.
 31. És maga mellé vévén a tizenkettõt, monda nékik: Ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, a mit a próféták megírtak.
  Luk. 9,22., Luk. 22,54., Luk. 22,64., Luk. 23,33., Luk. 23,35., Dán. 9,26., Ésa. 53,2., Ésa. 53,12.
 32. Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik;
  Luk. 23,1., Luk. 24,4., Luk. 24,6.
 33. És megostorozván, megölik õt; és harmadnapon feltámad.
 34. Õk pedig ezekbõl semmit nem értének; és a beszéd õ elõlük el vala rejtve, és nem fogták fel a mondottakat.
 35. Lõn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ül vala az út mellett koldulván.
  Mát. 20,29., Mát. 20,34., Márk. 10,46., Márk. 10,52.
 36. És mikor hallotta a mellette elmenõ sokaságot, tudakozódék, mi dolog az?
 37. Megmondák pedig néki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra.
 38. És kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
 39. A kik pedig elõl mentek, dorgálák õt, hogy hallgasson; de õ annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
 40. És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá; és mikor közel ért, megkérdé õt,
 41. Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjõjjön.
 42. És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.
  Luk. 7,50., Luk. 8,48., Luk. 17,19., Mát. 9,22., Márk. 5,34., Márk. 10,52.
 43. És azonnal megjöve annak szeme világa, és követé õt, dicsõítvén az Istent az egész sokaság pedig ezt látván, dicsõséget ada az Istennek.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.