A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az õ ajándékaikat a perselybe.
  Márk. 12,41., Márk. 12,44.
 2. Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete.
 3. És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete:
  2 Kor. 8,12.
 4. Mert mind ezek az õ fölöslegükbõl vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az õ szegénységébõl minden vagyonát, a mije volt, oda veté.
 5. És mikor némelyek mondának a templom felõl, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda:
  Mát. 24,1., Mát. 24,42., Márk. 13,1., Márk. 13,37.
 6. Ezekbõl, a miket láttok, jõnek napok, melyekben kõ kövön nem marad, mely le nem romboltatnék.
  Luk. 19,43., Luk. 19,44.
 7. Megkérdék pedig õt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek?
 8. Õ pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jõnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idõ elközelgett; ne menjetek azért utánok.
  Mát. 24,4., Mát. 24,5.
 9. És mikor hallotok háborúkról és zendülésekrõl, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni elõbb, de nem jõ mindjárt a vég.
 10. Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen;
 11. És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égbõl.
 12. De mind ezeknek elõtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.
  Luk. 12,11.
 13. De ebbõl néktek lesz tanúbizonyságotok.
 14. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok elõre, hogy mit feleljetek védelmetekre:
  Luk. 12,11., Mát. 10,19., Mát. 10,20., Márk. 13,14.
 15. Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik.
  2 Móz. 4,12., Csel. 4,7., Csel. 4,8.
 16. Elárulnak pedig titeket szülõk és testvérek is, rokonok és barátok is; és + megölnek némelyeket ti közületek.
  Mik. 7,5., Mik. 7,7., Csel. 7,59., Csel. 12,2.
 17. És gyûlöletesek lesztek mindenki elõtt az én nevemért.
  Mát. 10,30.
 18. De fejeteknek egy hajszála sem vész el.
  Mát. 10,22.
 19. A ti béketûréstek által nyeritek meg lelketeket.
 20. Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektõl körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az õ elpusztulása.
  Luk. 19,43., Luk. 19,44.
 21. Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból: és a kik a mezõben, ne menjenek be abba.
 22. Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak.
  Dán. 9,16., Mát. 24,15., Mát. 24,21., Mát. 24,22.
 23. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a nappokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen.
 24. És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.
  Róm. 11,25., Róm. 11,26., Jel. 11,2.
 25. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,
 26. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erõsségei megrendülnek.
 27. És akkor meglátják az embernek Fiát eljõni a felhõben, hatalommal és nagy dicsõséggel.
  Dán. 7,13., Mát. 24,30., Mát. 25,31., Mát. 26,64., Márk. 13,26., Márk. 14,62.
 28. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.
  Luk. 21,31.
 29. Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat:
  Mát. 24,32., Márk. 13,28.
 30. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár.
 31. Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
 32. Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek.
 33. Az ég és a föld elmúlnak, de az + én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
  Luk. 21,6., Zsolt. 102,27., Zsolt. 102,28., Mát. 24,31.
 34. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásának, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jõjjön az a + nap:
  Róm. 13,13., Róm. 13,14., Luk. 21,6., Luk. 21,23., Luk. 21,24.
 35. Mert mintegy tõr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.
  Mát. 24,42., Mát. 24,44.
 36. Vigyázzatok azért minden idõben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia elõtt!
  1 Thess. 5,5., 1 Thess. 5,6.
 37. Tanít vala pedig naponta a templomban; éjszakára pedig kimenvén, a hegyen vala, mely Olajfák hegyének neveztetik.
  Ján. 8,12.
 38. És kora reggel hozzá megy vala az egész nép, hogy õt hallgassa a templomban.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.