A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Ezenközben mikor sok ezerbõl álló sokaság gyûlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdé az õ tanítványainak mondani: Mindenekelõtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a + képmutatás;
  Mát. 16,6., Mát. 16,12., Márk. 8,15., Mát. 23,5.
 2. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jõne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.
  Luk. 8,17., Préd. 12,16., Mát. 10,26., Márk. 4,22.
 3. Annakokáért a mit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és a mit fülbe sugtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni.
 4. Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután + többet nem árthatnak.
  Ján. 15,12., Mát. 10,28.
 5. De megmondom néktek, kitõl féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettõl féljetek.
 6. Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve.
  Mát. 10,29., Mát. 10,30.
 7. De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok.
 8. Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek elõtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai elõtt;
  Mát. 10,32., Mát. 10,33.
 9. A ki pedig megtagad engem az emberek elõtt, megtagadtatik az Isten angyalai elõtt.
  Luk. 9,26., Márk. 8,38.
 10. És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, de a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik.
  Mát. 12,31., Mát. 12,32., Márk. 3,29.
 11. Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mimódon vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok;
  Mát. 10,18., Mát. 10,20., Csel. 4,7., Csel. 4,8.
 12. Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.
 13. Monda pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy oszsza meg velem az örökséget.
 14. Õ pedig monda néki: Ember, ki tett engem köztetek biróvá vagy osztóvá?
 15. Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bõvölködésben van az embernek az õ élete.
  1 Tim. 6,6., 1 Tim. 6,11.
 16. És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bõségesen termett a földje.
 17. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet.
 18. És monda: Ezt cselekszem: Az én csûreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat.
 19. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendõre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
  Zsolt. 49,7., Zsolt. 49,12., Zsolt. 49,13.
 20. Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tõled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?
  Zsolt. 39,7.
 21. Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
  1 Tim. 6,18., 1 Tim. 6,19., Jel. 3,17., Jel. 3,18.
 22. Monda pedig az õ tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felõl, mit egyetek; se a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek.
  Zsolt. 55,23., Mát. 6,25., Mát. 6,33.
 23. Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.
 24. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csûrük; és az Isten eltartja õket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?
  Jób. 39,3., Zsolt. 147,9.
 25. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
  Mát. 6,27.
 26. Annakokáért ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felõl?
 27. Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden õ dicsõségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.
 28. Ha pedig a füvet, mely ma a mezõn van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitûek!
 29. Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.
  Mát. 6,31., Mát. 6,34., Jak. 1,5., Jak. 1,7.
 30. Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.
 31. Csak keressétek az Isten országát, és ezek + mind megadatnak néktek.
  Mát. 6,33., 1 Tim. 4,8.
 32. Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.
  Luk. 22,28., Luk. 22,30., Jel. 3,21.
 33. Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan + kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.
  Mát. 6,20., Mát. 19,21., Csel. 2,45.
 34. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
  Mát. 6,21.
 35. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;
  Eféz. 6,14.
 36. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az õ urokat várják, mikor jõ meg a menyegzõrõl, hogy mihelyt megjõ és zörget, azonnal megnyissák néki.
  Mát. 24,44., Mát. 24,46., Mát. 24,47.
 37. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és elõjövén, szolgál + nékik.
  Ján. 13,4., Mát. 24,46., Mát. 24,47.
 38. És ha megjõ a második õrváltáskor, és ha a harmadik õrváltáskor jõ meg, és úgy találja õket, boldogok azok a szolgák!
 39. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jõ el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az õ házába törjön.
  Mát. 24,43.
 40. Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jõ el az embernek Fia.
  Mát. 24,44., Mát. 25,13., Márk. 13,33., 1 Thess. 5,2.
 41. Monda pedig néki Péter: Uram, nékünk mondod-é ezt a példázatot, vagy mindenkinek is?
 42. Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hû és bölcs sáfár, kit az úr gondviselõvé tõn az õ háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében?
  Mát. 24,45., Mát. 24,47.
 43. Boldog az a szolga, a kit az õ ura, mikor haza jõ, ilyen munkában talál!
 44. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselõvé teszi õt.
 45. Ha pedig az a szolga így szólna az õ szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni:
 46. Megjõ annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, és kettévágatja õt, és a hitetlenek sorsára juttatja.
  Mát. 24,51., Mát. 25,41., Mát. 25,46.
 47. És a mely szolga tudta az õ urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;
  Jak. 4,17.
 48. A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tõle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tõle.
  Róm. 2,12.
 49. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
  Mát. 10,34., Mát. 10,39.
 50. De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és + mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik.
  Mát. 20,22., Márk. 10,38., Luk. 22,43., Luk. 22,44., Mát. 26,37., Mát. 26,38.
 51. Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sõt inkább meghasonlást.
  Mát. 10,34., Mát. 10,35.
 52. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, a kik meghasonlanak, három kettõ ellen, és kettõ három ellen.
 53. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen; és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen; napa a menye ellen, és a menye a napa ellen.
  Mik. 7,6., Mát. 10,21.
 54. Monda pedig a sokaságnak is: Mikor látjátok, hogy napnyugotról felhõ támad, azonnal ezt mondjátok: Záporesõ jõ; és úgy lesz.
  Mát. 16,2., Mát. 16,3.
 55. És mikor halljátok fúni a déli szelet, ezt mondjátok: Hõség lesz; és úgy lesz.
 56. Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; errõl az idõrõl pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?
  Dán. 9,25., Malak. 3,1.
 57. És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz?
 58. Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tõle, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak és a poroszló a tömlöczbe ne vessen téged.
  Mát. 5,25., Mát. 5,26.
 59. Mondom néked, hogy nem jõsz ki onnét, mígnem megfizetsz mind az utolsó fillérig.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.