ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklõmesternek a sósannimra; Dávidé.
 2. Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak.
  Zsolt. 40,3.
 3. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem.
  Zsolt. 42,8.
 4. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom; szemeim elbágyadtak, várván Istenemet.
  Zsolt. 22,3., Jób. 17,6.
 5. Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkül gyûlölnek engem; hatalmasok a vesztemre törõk, a kik ellenségeim alap nélkül; a mit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!
 6. Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bûneim nyilván vannak te elõtted:
 7. Ne szégyenüljenek meg miattam, a kik te benned remélnek, Uram, Seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, a kik téged keresnek, oh Izráelnek Istene!
  Zsolt. 40,17.
 8. Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orczámat.
 9. Atyámfiai elõtt idegenné lettem, és anyám fiai elõtt jövevénynyé.
  Jób. 19,13., Jób. 19,17.
 10. Mivel a te házadhoz való féltõ szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai + hullanak reám.
  Zsolt. 119,139., Ján. 7,17., Róm. 15,3.
 11. Ha sírok és bõjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik.
 12. Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik.
 13. A kapuban ülõk rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek.
 14. Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hûségeddel.
  Ésa. 49,8.
 15. Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg gyûlölõimtõl és a feneketlen vizekbõl;
  Zsolt. 18,17., Zsolt. 18,18.
 16. Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!
 17. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám;
 18. És ne rejtsd el orczádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!
  Zsolt. 102,3.
 19. Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.
  Zsolt. 22,12.
 20. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet + és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.
  Zsolt. 35,21., Zsolt. 41,6., Zsolt. 41,9., Zsolt. 42,11.
 21. A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék.
 22. Sõt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban eczettel itatnak vala engem.
  Mát. 27,34.
 23. Legyen az õ asztalok elõttök tõrré, és a bátorságosoknak hálóvá.
  Róm. 11,19.
 24. Setétüljenek meg az õ szemeik, hogy ne lássanak; és az õ derekukat tedd mindenkorra roskataggá.
 25. Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól õket.
 26. Legyen az õ palotájok puszta, és az õ hajlékukban ne legyen lakos;
  Csel. 1,20.
 27. Mert a kit te megvertél, azt üldözik, és a tõled sujtottak fájdalmát szólják meg.
  Zsolt. 109,15., Zsolt. 109,16.
 28. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el.
 29. Töröltessenek ki az élõk könyvébõl, és az igazak közé ne irattassanak.
  Zsolt. 109,15.
 30. Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedõ vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te segedelmed!
 31. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.
 32. És kedvesebb lesz az Úr elõtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmû tuloknál.
  Zsolt. 51,18., Zsolt. 51,19.
 33. Látják ezt majd a szenvedõk és örülnek; ti Istent keresõk, elevenedjék a ti szívetek!
  Zsolt. 22,27., Zsolt. 70,5.
 34. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az õ foglyait nem veti meg.
 35. Dicsérjék õt az egek és a föld; a tengerek és a mi csak mozog azokban!
  Zsolt. 148,1., Ésa. 49,13.
 36. Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak majd és bírni fogják azt.
  Zsolt. 51,20.
 37. És az õ szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, a kik szeretik az õ nevét.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.