Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. Intelmek a tanítványokhoz. Aztán így szólt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő, de jaj a botránkoztatónak!
  Mt. 18,7.
 2. Jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is bűnre csábítson a kicsinyek közül.
  Mt. 18,6., Mk. 9,42.
 3. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened testvéred, fedd meg, de ha megbánja, bocsáss meg neki.
  Mt. 18,15-17.
 4. Ha napjában hétszer vétkezik ellened, de hétszer jön hozzád és azt mondja: Sajnálom, - bocsáss meg neki."
  Mt. 18,22.
 5. Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet."
 6. Az Úr így válaszolt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok az eperfának: Szakadj ki tövestül és verj gyökeret a tengerben! - engedelmeskedni fog nektek.
  Mt. 17,20., Mt. 21,21., Mk. 11,23.
 7. Hasonlat a szolgáról. Melyiktek mondja béresének, vagy bojtárjának, amikor hazatér a mezőről: Gyere ide tüstént, és ülj le!
 8. Nem azt mondja-e inkább: Készíts vacsorát! Gyürkőzz neki és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, aztán ehetsz-ihatsz magad is.
 9. Talán megköszöni a szolgának, hogy megtette, amit parancsolt neki? (Nem gondolnám).
 10. Így ti is, miután megtettetek mindent, amire parancsot kaptatok, mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk, nem tettünk többet, mint ami kötelességünk."
  1Kor. 9,16.
 11. A tíz leprás. Amint Jeruzsálem felé tartott, átment Szamaria és Galilea határvidékén.
 12. Mikor betért egy faluba, tíz leprás férfi jött feléje.
  Lev. 13,2.
 13. Megálltak és már messziről kiáltották: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk."
 14. Rájuk tekintett és így szólt: "Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak."
  Lev. 14,2-32., Mt. 8,4.
 15. Amint odafelé mentek, megtisztultak, de csak egy tért vissza közülük, amikor látta, hogy meggyógyult.
 16. Hangos szóval áldotta Istent és lába elé borulva hálálkodott. Ez szamaritánus volt.
 17. Jézus megkérdezte: "Nem tízen tisztultak meg? Hol a többi kilenc?
 18. Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?"
 19. Azzal hozzáfordult: "Kelj föl, menj! Hited meggyógyított téged."
 20. Isten országának eljövetele. A farizeusok megkérdezték tőle, mikor jön el az Isten országa. Ezt válaszolta: "Isten országa nem jön el szembetűnő módon.
  Róm. 14,17.
 21. Nem lehet azt mondani: Nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van."
 22. Aztán tanítványaihoz fordult: "Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem fogjátok látni.
 23. Mondják majd nektek: Nézzétek, itt van vagy amott! Oda ne menjetek és ne kövessétek.
  Mt. 23,24., Mk. 13,21.
 24. Mint ahogy a cikázó villám az ég egyik végétől a másikig villan, úgy jön el az Emberfia is azon a napon.
  Mt. 24,27., Mt. 24,30.
 25. Előbb azonban sokat kell szenvednie és megvetésben kell részesülnie e nemzedéktől.
  Lk. 9,22., Lk. 22,63., Lk. 22,64., Lk. 23,33., Lk. 24,7., Mt. 16,21., Mt. 17,24., Mt. 20,18., Mk. 8,31., Mk. 9,31., Mk. 10,33.
 26. Mint ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is:
  Ter. 6,5-7., Ter. 7,7., 1Pt. 3,20.
 27. Ettek-ittak, házasodtak és férjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön és elpusztította valamennyit.
 28. Ugyanígy történt Lót napjaiban is: Ettek-ittak, adtak-vettek, ültettek és építettek.
 29. De azon a napon, mikor Lót elhagyta Szodomát, tüzes kénkő esett az égből és elpusztította valamennyit.
  Ter. 19,23-25.
 30. Ugyanígy lesz azon a napon, amikor az Emberfia megjelenik.
 31. Aki azon a napon a háztetőn van, és holmija a házban, le ne jöjjön, hogy elvigye. Aki a mezőn van, ne térjen vissza.
  Mt. 24,37., Mt. 24,38.
 32. Gondoljatok Lót feleségére!
  Ter. 19,26.
 33. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti, megmenti azt az életre.
  Lk. 9,24., Mt. 10,39., Mt. 16,25., Mk. 8,35., Jn. 12,25.
 34. Mondom nektek: Azon az éjjelen ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
  Mt. 24,40., Mt. 24,41.
 35. Két asszony együtt fog őrölni, egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
 36. Ketten lesznek a mezőn, egyiket fölveszik, a másikat otthagyják."
 37. "Hol, Uram?" - kérdezték. "Ahol hulla van, felelte, oda gyűlnek a sasok."
  Mt. 24,28.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


1-6: Mt. 18,6-7; Mt. 18,15-22.; Mt. 17,20; Mk. 9,42; Mk. 11,23.

1. Mt. 18,6. 4.Hétszer, Máténál (Mt. 18,22.) hetvenszer hétszert olvasunk. Mindkettő azt jelenti, hogy igen sokszor: a megbocsátásnak ne legyen határa.

6. Mt. 17,20.

10. A kötelességteljesítésnek alázatossággal kell párosulnia. 14 .Mt. 8,4.

15. A szamaritánusokról lásd Mt. 10,5

20-21. A zsidók azt hitték, hogy Isten országa feltünő külső jelekkel jön el. Ezzel szemben Jézus kijelenti, hogy Isten országa, vagyis a Szentlélek Isten uralma, az ő istenemberi személyében már a világon, az emberek között van, kibontakozása (az Egyházban) és beteljesedése (Jézus második eljövetelekor) azonban csak a megváltás művének befejezése után történik.

22-37: Mt. 24,23-28; Mt. 24,37-41; Mk. 13,15-23.

23. Mt. 24,23.

24. Jézus másodszor nem titokban, hanem villámláshoz hasonló nyilvánossággal fog eljönni.

33. Mt. 10,39.

37. Mt. 24,28.