JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem.
  Zsolt. 119,37.
 2. És mi volt jutalmam Istentõl felülrõl; vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból?
 3. A vagy nem az istentelent illeti-é romlás, és nem a gonosztevõt-é veszedelem?
  Ésa. 66,24., Mát. 25,41.
 4. Avagy nem láthatta-é utaimat, és nem számlálhatta-é meg lépéseimet?
 5. Ha én csalárdsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett:
 6. Az õ igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat!
 7. Ha az én lépésem letért az útról és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt:
 8. Hadd vessek én és más egye meg, és tépjék ki az én maradékaimat gyökerestõl!
 9. Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján:
  Péld. 7,8., Péld. 7,9.
 10. Az én feleségem másnak õröljön, és mások hajoljanak rája.
 11. Mert gyalázatosság volna ez, és birák elé tartozó bûn.
  3 Móz. 20,10.
 12. Mert tûz volna ez, a mely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestõl kiirtaná.
  Péld. 6,26., Péld. 6,29.
 13. Ha megvetettem volna igazát az én szolgámnak és szolgálómnak, mikor pert kezdtek ellenem:
 14. Mi tevõ lennék, ha felkelne az Isten, és ha meglátogatna: mit felelnék néki?
 15. Nem az teremtette-é õt is, a ki engem teremtett anyám méhében; nem egyugyanaz formált-é bennünket anyánk ölében?
  Jób. 34,19., Péld. 22,2.
 16. Ha a szegények kivánságát megtagadtam, és az özvegy + szemeit epedni engedtem;
  Jak. 1,27., Ésa. 10,2.
 17. És ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva abból nem evett;
  Préd. 11,2.
 18. Hiszen ifjúságom óta, mint atyánál nevekedett nálam, és anyámnak méhétõl kezdve vezettem õt!
  Zsolt. 37,26.
 19. Ha láttam a ruhátlant veszni indulni, és takaró nélkül a szegényt;
  Mát. 25,44., Mát. 25,45., Ésa. 58,7.
 20. Hogyha nem áldottak engem az õ ágyékai, és az én juhaim gyapjából fel nem melegedett;
 21. Ha az árva ellen kezemet felemeltem, mert láttam a kapuban az én segítségemet;
 22. A lapoczkájáról essék ki a vállam, és a forgócsontról szakadjon le karom!
 23. Hiszen úgy rettegtem Isten csapásától, és fensége elõtt tehetetlen valék!
  Péld. 22,23., Zsolt. 17,4., Zsolt. 119,120.
 24. Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak: Én bizodalmam!
 25. Ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem;
 26. Ha néztem a napot, mikor fényesen ragyogott, és a holdat, mikor méltósággal haladt,
 27. És az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam a kezemet:
 28. Ez is biró elé tartozó bûn volna, mert ámítottam volna az Istent oda fent!
  2 Móz. 22,20., 5 Móz. 13,12., 5 Móz. 13,16.
 29. Ha örvendeztem az engem gyûlölõnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte;
 30. (De nem engedtem, hogy szájam vétkezzék azzal, hogy átkot kérjek az õ lelkére!)
  Mát. 5,14.
 31. Ha nem mondták az én sátorom cselédei: Van-é, a ki az õ húsával jól nem lakott?
 32. (A jövevény nem hált az utczán, ajtóimat az utas elõtt megnyitám.)
 33. Ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblembe rejtve bûnömet:
  Zsolt. 32,3., Zsolt. 32,5., Péld. 28,13.
 34. Bizony akkor tarthatnék a nagy tömegtõl, rettegnem kellene nemzetségek megvetésétõl; elnémulnék és az ajtón sem lépnék ki!
 35. Oh, bárcsak volna valaki, a ki meghallgatna engem! Ímé, ez a végszóm: a Mindenható feleljen meg nékem; és írjon könyvet ellenem az én vádlóm.
 36. Bizony én azt a vállamon hordanám, és korona gyanánt a fejemre tenném!
 37. Lépteimnek számát megmondanám néki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá!
 38. Ha földem ellenem kiáltott és annak barázdái együtt siránkoztak;
 39. Ha annak termését fizetés nélkül ettem, vagy gazdájának lelkét kioltottam:
 40. Búza helyett tövis teremjen és árpa helyett konkoly! Itt végzõdnek a Jób beszédei.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.