JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele pedig Jób, és monda:
 2. Még most is keserû az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom.
 3. Oh ha tudnám, hogy megtalálom õt, elmennék szinte az õ székéig.
 4. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentõ erõsségekkel.
 5. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem; hadd érteném meg, mit szólana hozzám.
 6. Vajjon erejének nagy volta szerint perelne-é velem? Nem; csak figyelmezne reám!
 7. Ott egy igaz perelne õ vele; azért megszabadulhatnék birámtól örökre!
 8. Ámde kelet felé megyek és nincsen õ, nyugot felé és nem veszem õt észre.
 9. Bal kéz felõl cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felõl rejtõzködik és nem láthatom.
 10. De õ jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.
 11. Lábam az õ nyomdokát követte; utát megõriztem és nem hajoltam el.
  Zsolt. 119,106., 2 Sám. 22,21., 2 Sám. 22,25.
 12. Az õ ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.
 13. Õ azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné el õt? És a mit megkiván lelke, azt meg is teszi.
  Zsolt. 115,3.
 14. Bizony végbe viszi, a mi felõlem elrendeltetett, és ilyen még sok van õ nála.
 15. Azért rettegek az õ színe elõtt, és ha csak rá gondolok is, félek tõle.
 16. Mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a Mindenható rettentett meg engem.
  Jób. 7,14.
 17. Miért is nem pusztultam el e sötétség elõtt, vagy miért nem takarta el elõlem e homályt?!
  Jób. 30,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.