JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda:
 2. Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.
 3. Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.
 4. Tudod-é azt, hogy eleitõl fogva, mióta az embert e földre helyheztette,
  Jób. 8,8.
 5. Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?
  Zsolt. 37,35., Zsolt. 37,36.
 6. Ha szinte az égig érne is az õ magassága, és a felleget érné is a fejével:
 7. Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van õ?
 8. Mint az álom, úgy elrepül és nem találják õt; eltünik, mint az éjjeli látomás.
  Zsolt. 73,19., Zsolt. 73,20.
 9. A szem, a mely rá ragyogott, nem látja többé, és az õ helye sem törõdik már vele.
 10. Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az õ rablott vagyonát.
  Jób. 20,15.
 11. Csontjai, ha megtelnek is ifjú erõvel, de vele együtt roskad az a porba.
 12. Ha édes az õ szájában a gonoszság, és elrejti azt az õ nyelve alá;
 13. És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:
 14. Az õ étke elváltozik az õ gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.
 15. Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az õ hasából kiûzi azt az Isten.
 16. A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg õt,
 17. Hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.
 18. A mit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az õ cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.
 19. Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.
 20. Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.
 21. Az õ falánksága elõl semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az õ jóléte.
  Jób. 18,12.
 22. Mikor teljes az õ bõsége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.
 23. Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.
  1 Thess. 5,3.
 24. Mikor vasból csinált fegyver elõl fut, aczélból csinált íj veri át.
 25. Kihúzza és az kijön a testébõl és kivillan az epéjébõl; rettegés támad felette.
 26. Mindenféle titkos sötétség van az õ vagyonán; fúvás nélkül való tûz emészti meg õt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt.
 27. Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.
 28. Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az õ haragjának napján.
 29. Ez a gonosz ember fizetése Istentõl, és az õ beszédének jutalma a Mindenhatótól.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.